Službeni glasnik 06/2013

Službeni glasnik - zaglavljeISSN 1845-0466

GODINA XVI – BROJ: 6/13 LIST IZLAZI PO POTREBI 11. srpnja 2013.

SADRŽAJ

Općinsko vijeće  Općine Sutivan

  1. Izbor Odbora za Statut I Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sutivan,
  2. Izbor Odbora za financije I Proračun Općinskog Vijeća Općine Sutivan,
  3. Odluka o pokretanju postupka donošenja Statuta Općine Sutivan
  4. Odluka imenovanju članova Stožera za zaštitu I spašavanje
  5. Odluka o komunalnom redu
  6. Odluka o davanju suglasnosti za zaključenje Sporazuma sa Gradom Supetrom
  7. Odluka o stavljanju van snage Odluke o visini naknade troškova za rad članovima Općinskog vijeća
  8. Odluka o stavljanju van snage Odluke o visini naknade troškova za rad zamjeniku načelnika Općine Sutivan
  9. Tumačenje čl-6. Odluke o javnom redu I miru

Na temelju članka 31. Statuta Općine Sutivan (“Službeni glasnik Općine Sutivan”, broj 6/01), i članka 29. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sutivan (“Službeni glasnik Općine Sutivan”, broj 6/01) Općinsko vijeće Općine Sutivan na svojoj 2. redovnoj sjednici, održanoj dana 09. srpnja 2013. godine, donijelo je

O D L U K U

O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA

ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUTIVAN

 

Članak 1.

U Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sutivan biraju se:

 

1. PETAR MATIJAŠEVIĆ, za predsjednika

2. PETAR JURJEVIĆ, za člana

3. VANJA IVANOVIĆ, za člana.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Sutivan”.

 

Klasa: 011-01/13-01/0001

Urbroj: 2104/08-01-01-13-0001

Sutivan, 09. srpnja 2013.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matko Radolfi

——————————————————————-

Na temelju članka 31. Statuta Općine Sutivan (“Službeni glasnik Općine Sutivan”, broj 6/01), i članka 29. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sutivan (“Službeni glasnik Općine Sutivan”, broj 6/01) Općinsko vijeće Općine Sutivan na svojoj 2. redovnoj sjednici, održanoj dana 09. srpnja 2013. godine, donijelo je

O D L U K U

O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA

ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUTIVAN

 

Članak 1.

U Odbor za financije i Proračun Općinskog vijeća Općine Sutivan biraju se:

 

1. PETAR MATIJAŠEVIĆ, za predsjednika

2. NEDO IVANOVIĆ, za člana

3. MATKO RADOLFI, za člana.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Sutivan”.

 

Klasa: 011-01/13-01/0002

Urbroj: 2104/08-01-01-13-0001

Sutivan, 09. srpnja 2013.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matko Radolfi

Na temelju stavka 3. članka 100. Statuta Općine Sutivan («Službeni glasnik Općine Sutivan» br. 6/09.) Općinsko vijeće Općine Sutivan, na 2. redovnoj sjednici, održanoj 09. srpnja 2013. godine, donosi

 

O D L U K U

o pokretanju postupka donošenja Statuta Općine Sutivan

 

I.

Prihvaća se Prijedlog predsjednika Općinskog vijeća Općine Sutivan za pokretanje postupka donošenja Statuta Općine Sutivan.

II.

Odbor za Statut i Poslovnik utvrdit će prijedlog Statuta Općine Sutivan za narednu sjednicu Općinskog vijeća.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Sutivan“.

 

Klasa: 011-05/13-01/0003

Urbroj: 2104/08 -01/01-13-0002

Sutivan, 09. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matko Radolfi

 

 

 

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» br.174/04 i 79/07, 38/09 i 127/10), članka 10, a u svezi članaka 4., 5., 6., 7., 8. i 9. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja («Narodne novine» br. 40/08 i 44/08) i članka 31. Statuta Općine Sutivan («Službeni glasnik Općine Sutivan» broj 6/09), Općinsko vijeće Općine Sutivan na 2. sjednici održanoj dana 09. srpnja 2013. godine donio je slijedeću

 

O D L U K U

o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Sutivan

 

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Sutivan imenuje u Stožer zaštite i spašavanja slijedeće članove:

 

1. Franko Gospodnetić, za načelnika Stožera zaštite i spašavanja

2. Ranko Blažević, načelnik Općine za rukovoditelja Stožera zaštite i spašavanja,

3. Dražen Kirigin, komunalni redar, član

4. Daniela Mornar, djelatnica Odjela za zaštitu i spašavanje Područnog ureda Split

5. Dr. Milan Glavaški, liječnik opće medicine.

6. Magdalena Mirić, predstavnik Policijske postaje Brač, i

7. Ivica Jakšić-Žile, zapovjednik DVD Supetar.

Članak 2.

Ova Odluka Općinskog vijeća Općine Sutivan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Sutivan“.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matko Radolfi

 

Klasa:011-01/13-01/0004

Urbroj: 2104/08-01-01-13-0001

Sutivan, 09. srpnja 2013.

 

 

——————————————————————-

 

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.26/03, 82/04, 110/04, 178/04 i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ br.6/09) Općinsko vijeće Općine Sutivan, na svojoj 2. sjednici, održanoj 09. srpnja 2013. godine, donijelo je slijedeću

 

ODLUKU O KOMUNALNOM REDU

 

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnom redu (u daljnjem tekstu Odluka) propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Općine Sutivan.

 

Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Općine Sutivan, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

 

Članak 2.

Ovom se Odlukom propisuju odredbe o:

- uređenju naselja,

- održavanju čistoće i čuvanju javnih površina,

- korištenju javnih površina,

-skupljanju, odvozu i postupanju sa sakupljenim komunalnim otpadom,

-odvodnja oborinskih voda,

-čišćenje septičkih jama,

-dezinsenkcija i deratizacija,

-ukljanjanje snijega i leda,

-ukljanjanje protupravno postavljenih predmeta,

-mjerama za provođenje komunalnog reda,

-kaznama za učinjene prekršaje.

 

 

Članak 3.

(1) Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

 

-javne zelene površine: parkovi, park šuma, uređena šetališta, drvoredi, živice, travnjaci, cvjetnjaci, dječje igralište, posude s ukrasnim biljem na javnim površinama, zelene površine na javnim objektima, skupna ili pojedinačna samonikla stabla, športsko- rekreacijske površine i sl.,

-javne prometne površine: cesta, nogostup, pješačka staza, pješačka zona, biciklistička staza, trg, prolaz, javne stube, javno parkiralište, autobusna stanica, pristanište i slične površine koje se koriste za promet, vodotoci, vododerine i tome sl.,

 

-obala, riva, kupalište, šetalište i slični prostori,

 

-površine na kojima se u skladu s tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima ( tržnica, ribarnica…),

 

-površine na kojima se, sukladno posebnom aktu obavlja prodaj robe i pružaju ugostiteljske usluge izvan poslovnih prostorija i prostora trgovaca, odnosno ugostitelja ( štekati, štandovi i sl.),

 

(2) U slučaju spora što se smatra javnom površinom odluku donosi Općinsko vijeće.

 

Članak 4.

(1)Pod predmetima i privremenim objektima u smislu ove odluke smatraju se pokretne stvari i objekti koji se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit i predmeti koji nemaju građevinskog dijela ili nisu ugrađeni u podlogu.

 

(2)Predmetima iz stavka (1) ovog članka smatraju se:

 

-reklamni i oglasni predmeti, transparenti, zastave, pano, logo, tenda, uređaj, stup, vitrina, jarbol, ograda, reklamna ploča, putokaz, obavijest, plakat i sl.

-prodajna klupa i slične pokretne naprave

-predmeti za skupljanje otpada, kontejneri i sl.

-oprema dječjih igrališta

 

(3)Privremenim objektima iz stavka (1) ovog članka smatraju se:

-kiosk, montažni objekt i slično

-ugostiteljska terasa, štand i slično

-ormarić za smještaj uređaja infrastrukture, mjerna postaja i javne sanitarije

-spomenik, spomen – ploča, skulptura i sl.

 

(4)Vlasnici odnosno korisnici predmeta i privremenih objekata iz stavka(2) i (3) ovog članka dužni su ih održavati urednima, čistima te u stanju funkcionalne ispravnosti.

 

Članak 5.

(1)Pod komunalnim objektima i uređajima u općoj upotrebi u smislu ove Odluke smatraju se: ploče s planovima naselja, javni sat, telefonska govornica, poštanski sandučići, javni nužnici, uređaji za naplatu parkiranja, predmeti i uređaji za zaprečavanje prometa, ploče s nazivima ulica, prometna i neprometna signalizacija, objekti i uređaji javne rasvjete i drugi slični objekti i uređaji namjenjeni komunalnim potrebama.

(2)Komunalne objekte i uređaje iz stavka (1) ovog članka održava i o njima vodi brigu pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu ili drugu djelatnost, odnosno kojoj Općina Sutivan to povjeri.

 

(3)Pravna ili fizička osoba iz prethodnog stavka ovog članka dužna je komunalne objekte i uređaje iz stavka (1) ovog članka održavati urednima, čistima te u stanju funkcionalne ispravnosti.

 

 

II.UREĐENJE NASELJA

Članak 6.

(1)Uređenje naselja u smislu ove odluke smatra se:

 

-označavanje imena naselja, ulica, trgova i obilježavanje kuća, zgrada,

 

-uređenje vanjskih dijelova zgrada (građevina),

 

-uređenje ograda, vrtova, vočnjaka i sličnih površina (okučnica),

 

-postavljanje natpisa, reklama, zaštitnih naprava, plakata itd.,

 

-uređivanje izloga i oglašavanje,

 

-postavljanje i postupanje s javnom rasvjetom,

 

-postavljanje i održavanje komunalnih objekata i uređaja u općoj upotrebi,

 

-održavanje pristaništa, autobusne čekaonice, stajališta javnog prijevoza i parkirališta,

 

-održavanje tržnica i ribarnice,

 

-postavljanje i održavanje spomenika,spomen ploča,skulptura i sličnih predmeta,

 

-održavanje groblja,

 

-držanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca.

 

II. (A) Označavanje imena naselja, ulica, trgova i obilježavanje zgrada

 

Članak 7.

 

(1)Označavanje imena naselja, ulica, trgova i obilježavanje zgrada vrši se na način i po postupku propisanom zakonom, ovom Odlukom i drugim propisima.

 

Članak 8.

(1)Za označavanje imena naselja, ulica i trgova i obilježavanje zgrada koriste se table, odnosno ploče i pločice s kućnim brojevima u obliku i materijalu, koje odredi nadležno Općinsko tijelo.

 

(2)Ploče i pločice te ploče (table) s imenima naselja iz stavka (1) ovog članka, dobavlja Općinsko upravno tijelo nadležno za komunalno gospodarstvo.

 

Članak 9.

(1)Troškove nabave, postavljanja i održavanja ploča iz članka 8. ove odluke snosi Općina Sutivan, osim pločica s kućnim brojem koje snose vlasnici zgrada.

 

(2)U slučaju da vlasnik zgrade ne dobavi i ne postavi pločicu s kućnim brojem na svoju zgradu niti nakon upozorenja Općinskog upravnog tijela to će na njegov trošak učiniti općinsko upravno tijelo nadležno za komunalno gospodarstvo.

 

Članak 10.

(1)Zabranjeno je oštećivati i uništavati, te neovlašteno skidati, mijenjati i samoinicijativno postavljati ploče iz članka 8. ove odluke.

 

II. (B) Uređenje vanjskih dijelova zgrada (građevina)

 

Članak 11.

(1)Vanjski dijelovi zgrada kao što su pročelja, balkoni, terase, lođe, ulazna vrata, prozori i vrata, žlijebovi i drugo moraju se održavati urednima i čistima, a oštećenja se moraju popraviti.

 

(2)Zabranjeno je uništavati pročelja zgrada (građevina), te po njima ispisivati poruke, obavijesti, crtati, šarati ili na drugi način ih prljati ili nagrđivati.

 

(3)Iznimno od odredbe stavka (2) ovog članka, nadležno tijelo sukladno zakonu može izdati suglasnost za oslikavanje građevine grafitima ili drugim crtežima.

 

(4)Vlasnici i posjednici zgrada (građevina) dužni su iste koristiti sukladno njihovoj namjeni odnosno tako da ne narušavaju estetski izgled građevine i naselja.

 

(5)Ukoliko zgrada zbog urušavanja njenih pojedinih dijelova predstavlja javnu opasnost, vlasnik ili korisnik je dužan odmah pristupiti sanaciji, u smislu uklanjanja javne opasnosti.

 

(6)Ukoliko se utvrdi javna opasnost, a vlasnik ili korisnik nije postupio prema stavku (5) ovog članka, komunalni redar je dužan o tome izvijestiti građevinsku inspekciju koja će naložiti hitnu sanaciju.

 

Članak 12.

(1)Na prozorima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrade, neposredno okrenutim prema ulici ili trgu zabranjeno je vješati ili izlagati rublje, posteljinu, tepihe i druge slične predmete.

 

(2)Na prozorima, balkonima, ogradama i drugim sličnim dijelovima zgrade u pravilu se može držati cvijeće i ukrasno bilje, s time da je posuda tako postavljena i osigurana da se spriječi pad posude ili izlijevanje vode na prolaznike.

 

(3)Na vanjskim dijelovima zgrade okrenutim prema ulici ili trgu nije dozvoljeno postavljati vanjske jedinice klimatacijko – ventilacijskih postrojenja, satelitske i druge TV antene kao i druge uređaje, bez odobrenja općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo.

 

(4)Zastave, prigodni natpisi ili ukrasi koji se postavljaju na zgradu ili na drugo namjenski za to određeno mjesto moraju biti uredni i čisti te se moraju ukloniti u roku 24 sata nakon prestanka prigode zbog koje su postavljeni.

 

II. (C) Uređenje ograda, vrtova, voćnjaka i sličnih površina (okućnica)

 

Članak 13.

(1)Ograde se grade prema lokalnim uvjetima za svako naselje.

 

(2)Ograde ne smiju biti izvedene od bodljikave žice, šiljaka i slično i moraju biti postavljene na način da ne ometaju sigurnost prometa.

 

Članak 14.

(1)Vlasnik i korisnik stambene zgrade, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta dužan je održavati okućnicu odnosno okoliš zgrade, uključujući i ogradu prema javnoj površini koja ne smije ometati korištenje javno – prometne površine.

 

(2)Vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz stavka (1) ovog članka dužan je obrezivati zelenilo zasađeno u dvorištu koje svojim granama prelazi na javno – prometnu površinu tako da omogući nesmetan prolaz pješaka i vozila, preglednost prometne i neprometne signalizacije i javne rasvjete.

 

(3)Dvorišta, vrtove, voćnjake, vinograde, livade i ostale površine oko zgrada, te neizgrađena građevinska zemljišta uz javne površine, vlasnici odnosno korisnici moraju držati urednima i čistima.

 

(4)Vlasnici i korisnici zelenih, zasađenih površina, dužni su travu i korov uz ogradu i javnu površinu redovito čistiti, a nakon radova na održavanju istih očistiti javnu površinu.

 

(5)Općinsko upravno tijelo nadležno za poslove komunalnog gospodarstva naložit će vlasniku zemljišta uklanjanje bolesnog ili osušenog stabla ili grane, koje bi svojim rušenjem ili padom moglo ugroziti sigurnost ljudi, prometa ili objekata u neposrednoj blizini.

 

(6)Odrezane grane iz stabla iz stavka (1,2,3,5) ovog članka , vlasnik ili korisnik dužan je zbrinuti (deponirati) kao građevinski otpad.

 

Članak 15.

(1)Rekreacijske javne površine, športska i dječja igrališta i drugi javni sportski objekti i uređaji na njima moraju se održavati urednima i ispravnima i koristiti ih u skladu s namjenom, uz osiguranje djece na igralištima.

 

II. (D) Postavljanje natpisa, reklama, zaštitnih naprava, plakata, urbane opreme i neprometne signalizacije

 

Članak 16.

(1)Na području Općine Sutivan, na javnim površinama, na zgradama, stupovima javne rasvjete, metalnim konstrukcijama, zemljištu i drugim prostorima mogu se postavljati natpisi, urbana oprema i signalizacija samo uz odobrenje nadležnog općinskog tijela.

 

Članak 17.

(1)Zaštitne naprave na izlozima (rolete, tende, stakla, prozori i slično), koje bi presezale na javnu površinu, mogu se iznad ulaza, prozora i ostalih otvora na zgradama, odnosno pročeljima zgrada, ostavljati samo uz prethodno odobrenje općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo.

 

(2)Postavljanje zaštitnih naprava neće se odobriti ako bi njihovo postavljanje ometalo promet prolaznika i vozila ili ako bi zbog veličine, boje, izvedbe, izgleda i slično ili zbog samog postavljanja umanjivalo arhitektonske i ambijentalne vrijednosti zgrade na koju se namjerava postaviti.

 

(3)Prilikom odlučivanja o zahtjevu nadležno općinsko upravno tijelo može konzultirati nadležni konzervatorski ured i zadržava pravo donošenja diskrecione ocjene.

 

Članak 18.

(1)Plakati, oglasi i druge objave smiju se isticati samo na oglasnim ili reklamnim pločama i stupovima, oglasnim ormaričima i panoima na kojima je označeno „DOZVOLJENO PLAKATIRANJE“.

 

(2)Iznimno, za određene promidžbene manifestacije i u vrijeme predizbornih aktivnosti općinsko upravno tijelo nadležno za komunalno gospodarstvo može odobriti isticanje plakata i na drugim mjestima.

 

(3)Zabranjeno je isticanje plakata, oglasa i drugih objava na stablima, potpornim zidovima i stupovima, telefonskim govornicama,na olucima, na ormarićima javne rasvjete i drugih komunalnih objekata i uređaja, na čekaonicama – stajalištima javnog prometa, prometnim znakovima i znakovima turističke signalizacije, posudama za odlaganje otpada, na pročeljima zgrada i drugim prostorima izvan onih određenih stavkom (1) ovog članka.

 

(4)Troškovi ukljanjanja plakata i čišćenje mjesta na kojima ne smiju biti istaknuti snosi organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čija se priredba, manifestacija, usluga ili proizvod oglašava.

 

Članak 19.

(1)Nije dopušteno izlaganje oglasa, reklama ili plakata čiji sadržaj je suprotan zakonu o javnom moralu.Takvi plakati, reklame ili oglasi uklonit će se po nalogu komunalnog redara Općine Sutivan, a na trošak fizičke ili pravne osobe koja ih je postavila, to jest o trošku fizičke ili pravne osobe čije interese reklama ili plakat promiče.

 

Članak 20.

(1)Natpisi, reklame, zaštitne naprave, urbana oprema i signalizacija moraju se održavati čistima, urednima i ispravnima, a dotrajali se moraju obnoviti odnosno zamjeniti.

 

(2)Ukoliko predmeti iz stavka (1) ovog članka nisu uredno održavani ni protekom roka od osam dana od dana dostavljene opomene, komunalno redarstvo će iste ukloniti bez prethodne obavijesti vlasniku i s njima postupati kao s komunalnim otpadom, a troškovi ukljanjanja idu na teret vlasnika.

 

II. (E) Uređivanje izloga i oglašavanje

 

Članak 21.

(1)Izlozi i izložbeni ormarići i drugi slični objekti koji služe izlaganju robe moraju biti tehnički i estetski oblikovani sukladno Odluci o urbanoj opremi, odgovarajuće osvijetljeni i u skladu s izgledom zgrade i okoliša.

 

(2)U izlozima se ne smije držati ambalaža ili skladištiti roba.

 

(3)Izlozi i izložbeni ormarići se moraju redovito uređivati, čistiti i prati.

 

(4)Zabranjeno je izlaganje robe ispred poslovnih prostora, na vratima i prozorima poslovnih prostora (radnji), okvirima tendi i izloga, na pročeljima zgrada, na javnim površinama ispred poslovnih prostora.

 

Članak 22.

(1)Zvučno oglašavanje može se vršiti samo uz odobrenje upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove.

Članak 23.

(1)Zabranjeno izvođenje žive ili puštanje reproducirane glazbe, zvučnih poruka i slično vezano za obavljanje registrirane gospodarske i druge djelatnosti, na način da se zvuk reproducira izvan poslovnog subjekta, na otvorenom prostoru ili je iz poslovnog prostora usmjeren prema otvorenim javnim prostorima, suprotno odredbama Odluke o javnom redu i miru Općine Sutivan.

 

(2)Otvorenim prostorom u smislu prethodnog stavka, smatraju se i ugostiteljske i druge terase, te montažni objekti na javnim i drugim površinama, kao što su pozornice, kiosci, štandovi i slično.

 

(3)Izuzetno, u određenim opravdanim i posebno obrazloženim slučajevima, za održavanje zabavnih manifestacija, priredbi i koncerata, za obilježavanje prigodnih i tradicionalnih svečanosti i praznika, može se izdati odobrenje za izvođenje ili puštanje glazbe iz stavka (1).

ovog članka, sukladno važećom Odlukom o javnom redu i miru Općine Sutivan.

 

II. (F) Postavljanje i postupanje s javnom rasvjetom

 

Članak 24.

(1)Javna rasvjeta na javno – prometnim i drugim površinama mora biti izvedena u skladu sa suvremenom rasvjetnom tehnikom i ekološkim standardima, uzimajući u obzir značenje pojedinih dijelova naselja i pojedinih javnih površina, promet i potrebe građana.

 

(2)Javna se rasvjeta mora redovito održavati u stanju funkcionalne ispravnosti.

 

(3)Javna rasvjeta u pravilu svijetli cijele noći, ali se može u cilju štednje energije, uvesti sistem smanjenja i povećanja inteziteta svijetla objekta javne rasvjete.

 

Članak 25.

(1)Za osvjetljavanje pročelja na objektima sa većim brojem rasvjetnih tijela potrebno je odobrenje općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo.

 

(2)Odobrenjem iz stavka (1) ovog članka odredit će se način osvjetljavanja objekta i drugi uvjeti s tim u vezi.

 

(3)Uz zahtjev za postavljanje rasvjetnih tijela potrebno je priložiti skicu objekta, tehnički opis načina osvjetljavanja i suglasnost vlasnika objekta, sukladno propisima vlasništva.

 

(4)Za raspored, jačinu i vrstu rasvjete, te oblike rasvjetnih stupova i tijela na području koje je pod zaštitom ili je spomenik kulture, potrebno je pribaviti mišljenje nadležnog tijela za zaštitu spomenika kulture.

Članak 26.

(1)Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova, rasvjetnih uređaja i rasvjetnih tijela.

 

(2)Na rasvjetne stupove nije dopušteno postavljanje oglasa, obavijesti, reklama, putokaza i slično, osim onih postavljenih temeljem odobrenja nadležnog općinskog upravnog tijela.

 

(3)Sve postavljene predmete na stupovima javne rasvjete, osim onih postavljenih temeljem odobrenja nadležnog upravnog tijela ili ugovora, Komunalna grupa će ukloniti bez posebne obavijesti, na trošak vlasnika, a s uklonjenim predmetima postupit će kao s komunalnim otpadom.

 

Članak 27.

(1)Na stupovima javne rasvjete, izuzetno se mogu postaviti reklamne ploče, odgovarajućeg izgleda, izrade i veličine, temeljem odobrenja nadležnog općinskog upravnog tijela ili ugovora.

 

II. (G) Komunalni objekti i uređaji te komunalno – urbana oprema u općoj upotrebi

 

Članak 28.

(1)Pod komunalno – urbanom opremom i uređajima u smislu ove Odluke smatra se sva pokretna i nepokretna oprema i uređaji koji služe svim građanima odnosno boljem funkcioniranju Općine Sutivan.

 

(2)Pod komunalno – urbanom opremom smatraju se naročito: ploče s planovima naselja, javni satovi, telefonske govornice, poštanski sandučići, javni nužnici, informativne i oglasne ploče, klupe, kante i koševi za otpad, stajališta javnog prometa, kabine na javnim plažama, sadržaji dječjih igrališta i parkova, prometni znakovi, oprema i signalizacija za usmjeravanje prometa, uređaji za naplatu parkiranja i drugi slični objekti.

 

(3)Komunalni objekti u općoj upotrebi iz stavaka (1) i (2) ovog članka mogu se postavljati samo na osnovu odobrenja općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

 

Članak 29.

(1)Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost ili kojima je Općina Sutivan povjerila održavanje, dužne su održavati u stanju funkcionalne sposobnosti i ispravnosti komunalne objekte iz stavka (1) prethodnog članka ove odluke.

 

(2)Komunalne objekte iz stavka (1) prethodnog članka ove odluke nije dopušteno uništavati, oštećivati, te po njima šarati ili ih na drugi način prljati ili nagrđivati.

 

II. (H) Održavanje autobusne čekaonice, pristaništa, stajališta javnog prometa i parkirališta

 

Članak 30.

(1)Stajališta javnog prometa i pristaništa moraju se održavati urednima i ispravnima te ispunjavati tehničke i higijenske uvjete sukladno posebnim propisima.

 

(2)Stajališta javnog prometa moraju biti opremljena košaricama za otpad.

 

(3)Na stajalištima javnog prometa mora biti istaknut vozni red.

 

Članak 31.

(1)Parkirališta na javnim površinama na kojima je organizirano naplaćivanje , čisti i održava fizička ili pravna osoba kojoj je parkiralište dano na održavanje.

 

II. (I) Postavljanje i održavanje spomenika, spomen ploča, skulptura i sličnih predmeta

 

Članak 32.

(1)Na području Općine Sutivan na objekte, zemljište i druge prostore mogu se postavljati spomenici, spomen ploče, skulpture, instalacije i slični predmeti (dalje u tekstu:spomenici).

 

Članak 33.

(1)Za postavlajnje i uklanjanje spomenika potrebno je odobrenje općinskog vijeća Općine Sutivan, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

 

Članak 34.

(1)Za postavljanje spomenika podnositelj zahtjeva dužan je priložiti skicu, tehnički opis, oznaku lokacije i pisano obrazloženje o potrebi postavljanja spomenika.

 

(2)U postupku izdavanja odobrenja za postavljanje ili uklanjanje spomenika podnositelj zahtjeva pribavlja suglasnost upravnog nadležnog tijela, tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture, kao i suglasnost vlasnika, sukladno propisima o vlasništvu, kada se spomenik postavlja na nekretninu u vlasništvu fizičke ili pravne osobe.

 

Članak 35.

(1) Spomenici se moraju održavati urednima i zaštiti od uništavanja, ne smiju se prljati, oštećivati, uništavati niti na drugi način nagrđivati njihov izgled.

 

II. (J) Održavanje groblja

 

Članak 36.

(1)Grobljem na području Općine Sutivan upravlja fizička ili pravna osoba kojoj je Općina Sutivan to povjerila.

 

(2)Komunalna grupa kojoj je Općina povjerila održavanje groblja dužna je na groblju održavati red i mir, te groblje držati urednim i čistim.

 

II. (K) Držanje životinja

 

Članak 37.

(1)Na području općine Sutivan nije dozvoljeno držanje divljih životinja i zvijeri.

 

(2)Unutar građevinskog područja Općine Sutivan nije dozvoljeno držati domaće životinje – kopitare, papkare i perad.

 

(3)Pod kopitarima smatraju se konji, magarci, mazge i mule, pod papkarima smatraju se goveda, ovce, koze i svinje, pod peradi smatraju se kokoši, tuke, guske, patke i druga domaća perad i pernata divljač.

 

(4)Na područjima koja nisu obuhvačena stavka (2) ovog članka mogu se držati domaće životinje ako njihovo držanje ispunjava sanitarno higijenske uvjete i ako su udaljene više od 100 metara od najbliže kategorizirane prometnice i 200 metara od najbližeg stambenog objekta za stalno ili povremeno stanovanje kako smrad i buka ne bi ugrožavali mir najbližih susjeda.

 

(5)Komunalni redar može po prijavi ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje životinja na područjima gdje je to dopušteno, ako je držanje životinja suprotno odredbi stavka (4) ovog članka ili ako se time nanosi nepotrebna smetnja okolnim stanarima ili narušava izgled naselja.

 

(6)Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni iz stavka (1) ovog članka, Komunalni redar postupit će prema ovlastima i izdati će rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja, a koje provodi ovlaštena veterinarska stanica.

 

Članak 38.

(1)Svi vlasnici pasa na području Općine Sutivan moraju svoje pse registrirati i označiti.

 

(2)Posjednik psa mora imati propisanu ispravu o upisu psa (Veterinarsko – zdrastvena svjedodžba za kučne ljubimce), koju je na zahtjev komunalnom redaru dužan pokazati.

 

(3)Neupisane i neoznačene pse zabranjeno je izvoditi na javne površine.

 

(4)Puštanje životinja na javne površine bez nadzora nije dopušteno.

 

(5)Nije dozvoljeno hraniti napuštene mačke (lutalice) na javnim i zelenim površinama u naseljenim područjima.

(6)Domaće životinje i kućni ljubimci ne smiju se uvoditi u trgovine s hranom, tržnice, pošte, i druge kulturne ustanove, groblje, školu, dječji vrtić, zdrastvenu i druge ustanove.

 

Članak 39.

(1)Psi se po javnim površinama moraju voditi na uzici tako da ne ugrožavaju ljude ni druge životinje.

 

(2)Vlasnik ili posjednik psa ili druge domaće životinje dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena otpacima (izmetom) njegove životinje.

 

 

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNE POVRŠINE

 

Članak 40.

(1)Održavanjem čistoće i čuvanjem javnih površina u smislu ove odluke smatra se:

 

-čišćenje javnih površina,

 

-određivanje mjera za čuvanje javnih površina.

 

Članak 41.

(1)Javne površine koriste se u skladu s njihovom namjenom i moraju se održavati čistima i urednima.

 

 

Članak 42.

(1)Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost u objektu uz javnu površinu dužna je svakodnevno čistiti dio javne površine koji se onečišćuje obavljanjem njezine djelatnosti.

 

(2)Vlasnik ili korisnik sportskog ili rekreacijskog objekta, zabavnog parka ili igrališta, organizator javnog skupa i ovlašteni korisnik javne površine dužan je osigurati stalno čišćenje korištene javne površine ili objekta, kao i prostora koji služe kao pristup tim javnim površinama, odnosno objektima.

 

(3)Prostori iz prethodnog stavka ovog članka moraju biti očišćeni najkasnije u roku od dvanaest sati po završetku priredbe, odnosno po završetku dnevnog radnog vremena poslovnih objekata na tim prostorima.

Članak 43.

(1)Na javnoj površini nije dopušteno:

 

1.odlagati građevinski materijal te građevinski i drugi krupni otpad bez odobrenja upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo,

 

2.bacanje i ostavljanje različitog otpada izvan košara i drugih posuda za otpad,

 

3.izlagati i prodavati trgovačku robu, cvijeće, slike, knjige, rabljene stvari, sve ostale stvari i predmete, poljoprivredne i druge proizvode, bez odobrenja općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo,

 

4.postavljati predmete, naprave ili strojeve, postavljati glazbene uređaje, uređaje za reprodukciju zvuka te razglasne uređaje bez odobrenja općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo,

 

5.koristiti se dječjim igralištem i spravama za igru djece protivno njihovoj namjeni,

 

6.popravljanje, servisiranje i pranje vozila, kao i pranje drugih predmeta,

 

7.izlijevati otpadne tekućine bilo koje vrste,

 

8.bacati reklamne letke bez odobrenja općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo,

 

9.obavljati obrtničke radove bilo koje vrste,

 

10.pljuvati i obavljati nuždu,

 

11.paliti otpad,

 

12.ostavljati oštećena, dotrajala, napuštena, neregistrirana motorna i druga vozila u nevoznom stanju, te motocikle i priključna vozila, duže od sedam dana,

 

13.ostavljati plovila te razne uređaje i njihove dijelove, duže od sedam dana

 

14.obavljati bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje javna površina.

 

Članak 44.

(1)Na javnim površinama nije dopušteno kampiranje u vozilima, šatorima, kontejnerima, prijenosnim kučicama i drugim sličnim predmetima.

 

Članak 45.

(1)Nije dopušteno bojanje, crtanje ili pisanje poruka i raznih tekstova po javnim prometnim površinama, bez odobrenja općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo.

 

(2)Na javnu površinu uz prometnicu i javno prometnu površinu nije dozvoljeno postavljati fizičke prepreke i to: stupiće, lance, stolice, vaze, reklamne table i druge predmete, bez odobrenja općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo.

 

Članak 46.

(1)U slučaju prekomjernog onečišćenja javnih površina zbog atmosferskih prilika, urušavanja, klizišta, odrona, bujica i slično uvodi se izvanredno održavanje čistoće javnih površina.

(2)Zapreke, prepreke, rasuti teret, mrlje, odroni, olupine, uginule životinje i druge nečistoće na javnim površinama ukljanjaju se prioritetno.

 

(3)Čišćenje javnih površina, u slučaju iz stavka (1) i (2) ovog članka, po nalogu općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo obavlja komunalna grupa.

 

Članak 47.

(1)Javne zelene površine održava pravna ili fizička osoba kojoj je Općina Sutivan povjerila obavljanje tog posla.

 

Članak 48.

(1)Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari javnim sportskim, rekreacijskim i drugim sličnim objektima, park šumama, grobljem i slično, dužna je redovito održavati javnu zelenu površinu unutar tih prostora te brinuti se za njezinu zaštitu i obnovu.

 

Članak 49.

(1)Stabla, ukrasne živice i drugo zelenilo uz prometnice trebaju se održavati urednima tako da ne ometaju sigurnost i vidljivost ili preglednost u prometu.

 

(2)Komunalni redar naložit će vlasniku zemljišta da ukloni osušeno ili bolesno stablo ili dio stabla (granu) koji bi svojim rušenjem odnosno padom mogao ugroziti sigurnost prolaznika, prometa ili objekata u neposrednoj blizini.

 

(3)Na javnim zelenim površinama, bez odobrenja općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo, ne smiju se obavljati nikakvi radovi, osim redovnog održavanja tih površina od strane fizičke ili pravne osobe kojo su ti poslovi povjereni.

 

Članak 50.

(1)Prilikom gradnje objekata investitor je dužan, u pravilu, sačuvati postojeća stabla na zemljištu, a naročito na zemljištu koje je prostornim planom određeno za zelenu površinu.

 

 

Članak 51.

(1)Bez odobrenja općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo na javnoj zelenoj površini nije dozvoljeno:

 

-rezanje i kidanje grana i vrhova stabala,rušenje i uklanjanje drveća te vađenje panjeva,

 

-prekopavanje,

 

-rekonstrukcija postojeće i gradnja nove, ako posebnim propisom nije drugačije određeno,

 

-postavljanje objekata svake vrste, uređaja, naprava, reklamnih panoa, jarbola i slično,

 

-odlaganje građevnog materijala i građevnog otpada,

-branje plodova s drveća i grmlja, kidanje i branje cvijeća, vađenje cvjetnog i drugog busenja, te kidanje grana s grmova i drveća.

 

Članak 52.

(1)Radi zaštite javne zelene površine, nije dopušteno:

 

-oštećivati ukrasno i samoniklo bilje, drveće i grmlje,

 

-neovlašteno skidati plodove s drveća i grmlja, trgati i brati cvijeće,

 

-vaditi cvijetno i travno busenje te kidati granje s grmlja i drveća,

 

-kopati i odnositi zemlju, humus i bilje,

 

-bacati smeće, piljevinu, pepeo, odrezano šiblje i grane te odlagati kućni otpad,

 

-ložiti vatru i potpaljivati stabla,

 

-oštećivati, prljati, zagađivati i onesposobljavati opremu postavljenu na javnoj zelenoj površini,

 

-puštati otpadne vode, kiseline, motorna ulja i slično te zagađivati javnu zelenu površinu na bilo koji drugi način,

 

-voziti se biciklom ili drugim vozilom te zaustaviti ili parkirati vozilo na javnoj zelenoj površini,

 

-istovar i uskladištenje raznog ogrjevnog i drugog materijala,

 

-hvatanje i uznemiravanje ptica i drugih životinja,

 

-obavljanje i svih drugih radnji kojima se oštećuju ili uništavaju javne zelene površine.

 

Članak 53.

(1)Na javnoj zelenoj površini namjenjenoj široj upotrebi na vidnom mjestu mora biti istaknuta ploča koja sadržava odredbe o održavanju reda i čistoće, o zaštiti i drugim sličnim odredbama.

 

(2)Za dijelove javnih zelenih površina koje su proglašene zaštičenim objektom (pojedino drvo, drvored, grm, park šuma i slično) primjenjuje se, radi njihove zaštite, propisi o zaštiti prirode.

 

Članak 54.

 

(1)U cilju ukrašavanja naselja, na javnim površinama ispred ulaza u poslovne prostore, vlasnici odnosno njihvi korisnici mogu postaviti prikladne posude s ukrasnim biljem ili druge prikladne predmete koji ukazuju na sadržaj djelatnosti ili ponude u tim prostorima, sukladno Odluci o urbanoj opremi i uz prethodno odobrenje općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo.

 

Članak 55.

(1)Obalni pojas (prirodne plaže), uređene plaže, kupališta i zelene površine uz njih moraju se redovito čistiti i održavati, a jednom godišnje do početka mjeseca svibnja detaljno očistiti od otpadaka.

 

(2)Pravne ili fizička osoba koja obavlja poslove održavanja ili koncesionar, dužni su održavati obalni pojas uređenih plaža i zelenih površina čistim i urednim.

 

(3)Komunalni redar ovlašten je u opravdanim slučajevima, nakon onečišćenja izazvanim vremenskim nepogodama ili drugim izvanrednim situacijama, naložiti nadležnom tijelu odnosno koncesionaru na pomorskom dobru, izvanredno čišćenje obalnog pojasa.

 

(4)Zabranjeno je bacati otpad u more i na morsku obalu.

 

(5)U cilju zaštite od zagađivanja masnim, naftnim i drugim otpacima poduzeća i druge pravne i fizičke osobe dužne su poduzeti potrebne mjere u cilju zaštite morske obale, mora i vodotoka.

 

(6)Zabranjeno je dovođenje pranje i kupanje domaćih životinja na javnim kupalištima (plažama) koje su ograđene bovama i to:

 

-Plaža Likva

-Plaža Žalce

-Plaža Bistrica

-Plaža Majakovac

-Plaža Lučica

-Plaža Bunta.

 

Članak 56.

(1)Vlasnici brodica i ostalih plovila ne smiju brodice i plovila održavati i ostavljati na plažama, na zelenim i ostalim površinama uz plaže, već na za to predviđenim prostorima kao što su vlastita spremišta, marine, suhe marine i slično.

 

Članak 57.

(1)Pravne ili fizičke osobe – koncesionar za upravljanje lukom i vezovima dužan je voditi brigu o održavanju čistoće i reda u lukama i lučicama na dijelu pomorskog dobra.

 

(2)Ispostava Lučke kapetanije obvezna je informirati vlasnike plovila o održavanju čistoće i reda u lukama i na pomorskom dobru.

 

 

 

 

 

 

IV. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 58.

(1)Javne površine na području Općine Sutivan mogu se, uz odobrenje općinskog upravnog tijela koristiti za sljedeće namjene:

 

-obavljanje gospodarske djelatnosti, sukladno posebnim propisima,

 

-postavljanje ugostiteljskih terasa,

 

-istovar, odlaganje i utovar građevnog i otpadnog materijala,

 

-istovar drva, ugljena i drugih krutih, tekućih i plinovitih goriva,

 

-postavljanje skela u svrhu gradnje, čišćenja, uređenja i popravka vanjskih dijelova zgrade, krovišta te uređaja,

 

-potrebe rezerviranog parkirališnog prostora,

 

-pristup poslovnom objektu, odnosno prostoru,

 

-održavanje kulturnih, sportskih, zabavnih i drugih sličnih manifestacija,

 

-političkih skupova i tribina,

 

-prezentacija i promotivna prodaja određenih vrsta proizvoda, predmeta i uređaja,

 

-za druge opravdane potrebe

 

Članak 59.

(1)Predmeti iz članka 4. stavka (3) točka 1. i 2. ove Odluke smiju se postavljati na javnu površinu isključivo na temelju odobrenja nadležnog općinskog tijela prema uvjetima koji su utvrđeni općim aktom.

 

Članak 60.

(1)Predmeti iz članka 4. stavka (3) točka 1. i 2. ove Odluke, ovisno o namjeni trebaju biti opremljeni odgovarajućom komunalnom infrastrukturom (priključak vode, priključak el.energije, odvodnja otpadnih voda i drugo), a čije izvođenje ide na trošak korisnika javne površine, te se moraju držati u stanju funkcionalne ispravnosti, uredni i čisti, kao i okoliš.

 

Članak 61.

(1)Javne površine za postavljanje stolova i stolica (ugostiteljske terase) dodjeljuju se na korištenje isključivo za ugostiteljsku djelatnost, sukladno godišnjem planu koji se donosi početkom svake godine za tekuću godinu.

 

(2)Uz ugostiteljsku terasu ne smiju se dodatno postavljati drugi predmeti:

 

-stalci, police, reklamni panoi, vaze sa cvijećem i ukrasnim biljem, pomične ograde, rashladne vitrine za sladoled, kolače i piće i slično bez odobrenja općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo.

 

(3)Javna površina – ugostiteljska terasa bez poduzimanja zahvata u tlu. Izuzetno, ukoliko površina tla zbog neravnina ne omogućava njezino korištenje, uz odobrenje općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo, može se postaviti pomična montažna podloga izrađena od dasaka ili drugog podesnog materijala.

 

Članak 62.

(1)Korištenje javnih površina može se odobriti po sljedećim uvjetima:

 

1.da se zauzimanjem određene javne površine ne ugrožava sigurnost i redovan protok sudionika u prometu,

 

2.da zauzimanje određene javne površine ni u kom slučaju ne spriječava i remeti kretanje interventnih vozila javnih službi, kao npr. policija, hitna pomoć, vatrogasci i slično,

 

3.da se podnositelj zahtjeva u korištenju javne površine nije ponašao suprotno odredbama propisa o komunalnom redu i javnom redu i miru na području Općine Sutivan, te da je uredno i ažurno podmirivao sve obveze sa temelja zakupa javne površine,

 

4.da u trenutku podnošenja zahtjeva za korištenje javne površine podnositelj nema dugovanja prema Općini Sutivan s temelja poreza i doprinosa koji su utvrđeni kao prihod Općine Sutivan.

 

5.da u korištenju javne površine koristi opremu od kvalitetnih prirodnih materijala, tehnički ispravnu i primjereno oblikovanu,

 

6.da se na javnoj površini završno obrađenoj kamenim popločanjem, vertikalni nosači tende učvršćuju isključivo u fugu kamenog popločenja

 

7.da se nakon isteka ugovora o korištenju javne površine uklone stolovi i stolice i ostala oprema s terase uključujući platno tende. Dok nosivu konstrukciju tende nije potrebno ukloniti osim u slučaju prestanka obavljanja djelatnosti,

 

(2)Prilikom odlučivanja o zahtjevu za dodjelu javne površine nadležno općinsko upravno ili drugo tijelo zadržava pravo diskrecione ocjene.

 

Članak 63.

(1)Prekop javne površine odnosno javno – prometne površine za polaganje kablova i cijevi za infrastrukturne priključke, može se izvršiti samo uz odobrenje općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo i u skladu s propisima o sigurnosti prometa.

 

(2)Ako se vrši prekop javne površine odnosno javno – prometne površine, uspostavljanje prijašnjeg stanja mora se obaviti sa što manje smetnji za javni promet.

 

(3)Ukoliko se kolnička traka prekopava po širini, iskop se mora vršiti po etapama tako da jedna strana kolnika bude uvijek slobodna za promet.

 

Članak 64.

(1)Za istovar, smještaj i ukrcaj građevnog materijala, podizanje skela, te popravke vanjskih dijelova zgrada i slične građevinske radove može se, u skladu s propisima o sigurnosti privremeno koristiti javna površina ili neizgrađeno građevinsko zemljište samo uz odobrenje općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo i prema uvjetima koji su utvrđeni općim aktom.

 

Članak 65.

(1)Odobrenjem iz članka 64. odredit će se uvjeti i način istovara i smještaja građevinskog materijala, mjere sigurnosti, vrijeme na koje se istovar i smještaj odobrava, te iznos naknade za korištenje javne površine ili neizgrađenog građevinskog zemljišta, osim u slučajevima kada je Općina Sutivan investitor radova.

 

Članak 66.

(1)Prigodom izvođenja radova navedenih u članku 64. ove Odluke mora se osigurati prohodnost pločnika i kolnika sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Zauzeti dio javne površine mora se ograditi urednom ogradom. Ograda se mora stalno održavati, propisno je označiti i osvijetliti sa više dobro učvršćenih svijetiljki narančaste boje.

(2)Građevni materijal deponirati u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode, te da se materijal ne raznosi po javnim površinama.

 

(3)Izvođač građevinskih radova dužan je osigurati da se zemlja ne rasipa, a drugi rastresiti materijal treba držati u sanducima i ogradama, ako radovi na istom mjestu traju duže od 24 sata.

 

(4)Miješanje betona dopušteno je u posudama ili na limovima.

 

(5)Javna površina ispod skela može se u pravilu, izuzeti iz prometa samo za vrijeme dok gradnja ne dosegne visinu stropa nad prizemljem.

 

(6)Prolaz ispod skela mora se zaštiti od sipanja i padanja materijala zaštitnim krovom u visini od tri metra iznad pločnika, a skelu treba izvesti tako da se ispod nje može prolaziti.

 

(7)Uz vodoravnu, treba osigurati i okomitu zaštitu pročelja. Zaštitni krov prema ulici mora sezati 60 cm ispred pravca skele, a na svim otvorenim stranama mora biti ograđen punom ogradom visine od barem 60 cm.Ako zaštitni krov seže na kolnik ispod krova se mora ostaviti slobodni prostor u visini najmanje 4.5 metra i to tako da ne ometa odvijanje prometa.

 

(8)Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga na duže vrijeme obustavi, izvođač radova dužan je ukloniti skele i drugi materijal sa javne površine.

 

(9)Ako se javna površina upotrebljava za utovar i istovar rastesitog materijala, na njoj se smije složiti samo toliko materijala koliko se može odvesti u tijeku jednog dana.

 

(10)Nakon završetka radova izvođač je dužan zauzetu površinu ostaviti u stanju u kakvom je bila prije izvođenja radova.

 

Članak 67.

(1)Prigodom izvođenja radova iz članka 64. ove Odluke i izvođenja ostalih građevinskih radova izvođač je dužan:

 

1.čistiti javne površine oko gradilišta od svih vrsta građevnih i drugih materijala, blata i slično, te taloženja koja su na javnim površinama posljedica izvođenja radova iz stavka (1) ovog članka;

 

2.polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskih objekata kako bi se spriječilo stvaranja blata i prašine;

 

3.spriječiti onečišćenje sustava za oborinsku odvodnju.

 

Članak 68.

(1)Za istovar drva, ugljena i sličnog, te za piljenje i cijepanje drva prvenstveno treba upotrebljavati dvorište.

 

(2)U slučaju potrebe neophodno se potrebni dio javne površine privremeno može upotrijebiti za istovar drva, ugljena i slično, te za slaganje i piljenje ogrijevnog drva, ali tako da se ne ometa cestovni i pješački promet.

 

(3)Drva se moraju složiti okomito na rub pločnika tako da se spriječi kotrljanje na kolnik.

 

(4)Drva, ugljen i slično moraju se ukloniti sa javne površine odmah, a najkasnije do kraja dana, a upotrebljena se površina mora odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

 

(5)Cijepanje drva i razbijanje ugljena i drugih predmeta na javnim površinama nije dopušteno.

 

Članak 69.

(1)Na javnu površinu koja je odobrena na privremeno korištenje u svrhu održavanja kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih sličnioh manifestacija moguće je postaviti privremeni montažni ili pokretni objekt uz odobrenje upravnog odjela nadležnog za komunalno gospodarstvo.

 

(2)U povodu državnih i drugih blagdana, održavanja prigodnih i jubilarnih kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih sličnih manifestacija može se organizirati prigodno uređivanje javnih površina u naselju.

 

(3)Prigodno uređivanje organizira se i provodi postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih svijetlečih žaruljica, božičnih drvaca, zastava i slično.

 

Članak 70.

(1)Prilikom podnošenja zahtjeva ili ponude za korištenje javne površine, od podnositelja se zavisno o potrebe može zatražiti da priloži zemljišno knjižni izvadak, kopiju plana, skicu objekta, rješenje – plan o regulaciji prometa, lokacijsku dozvolu, građevnu dozvolu, preslik obrtnice, presliku osobne iskaznice i drugo, u zavisnosti od namjene korištenja javne površine.

 

Članak 71.

(1)U slučaju da je prilikom korištenja javne površine došlo do njezina oštećenja ili do oštećenja predmeta i uređaja u općoj komunalnoj upotrebi u svezi s korištenjem javne površine, općinsko upravno tijelo nadležno za komunalno gospodarstvo korisniku će naložiti da u određenom roku ispravi nedostatk odnosno da javnu površinu ili predmete i uređaje dovede u prvobitno stanje.

 

(2)Ukoliko korisnik u određenom roku ne ispravi nedostatak odnosno javnu površinu ili predmete i uređaje ne dovede u prvobitno stanje, to će izvršiti općinsko upravno tijelo za komunalno gospodarstvo putem trećih osoba, a na trošak korisnika.

 

Članak 72.

(1)Javne površine se mogu koristiti tek od dana izdavanja odobrenja odnosno zaključivanja ugovora o korištenju javne površine.

 

(2)Javna površina može se koristiti samo u površini i na lokaciji utvrđenoj ugovorom o korištenju javne površine.

 

Članak 73.

(1)Zabranjeno je svako korištenje javnih površina bez odobrenja ili sklopljenog ugovora, odnosno suprotno odobrenju ili ugovoru.

 

VI. ODVODNJA OBORINSKIH VODA

 

Članak 74.

(1) Zabranjena je odvodnja oborinskih voda putem kanalizacijskog sustava, to jest zabranjeno je oluke (gurle) spajati direktno na kanalizacijski sustav Općine Sutivan.

 

VII. ČIŠĆENJE SEPTIČKIH JAMA

 

Članak 75.

(1)Vlasnici ili korisnici septičkih jama dužni su ih redovito prazniti kako ne bi došlo do izlijevanja njihova sadržaja.

 

(2)Čišćenje septičkih jama obavlja ovlaštena pravna ili fizička osoba u skladu sa sanitarno – tehničkim uvjetima, a na zahtjev i o trošku vlasnika ili korisnika septičke jame.

 

(3)Pravna ili fizička osoba koja postupa sa otpadom iz stavka (1) ovog članka, dužna je fekalije izlijevati na mjesta koja su za to određena Zakonu o zbrinjavanju otpada i snosi odgovornost za eventualno zagađenje okoliša.

 

(4)Sanitarna inspekcija vrši nadzor i nadležna je za postupanje u slučajevima:

 

-ako vlasnik ili korisnik sabirne jame ili nefermintirani sadržaj septičke jame prazni po svom zemljištu, zemljištu drugog korisnika ili pak na javnu, prometnu ili zelenu površinu,

 

-ako se otpadne vode ispuštaju iz sabirne jame preko poklopca ili namjerno ostavljenog otvora na sabirnoj jami,

 

-ako se otpadne vode ispuštaju u kopnene vode ili u more.

 

 

VIII. DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA

 

Članak 76.

(1)U svrhu zaštite zdravlja građana, obavljaju se mjere obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Općine Sutivan.

 

(2)Provedba mjere iz stavka (1) obavlja se kao proljetna i jesenska obvezatna preventivna dezinsekcija i deratizacija (tijekom lipnja i listopada), odnosno prema ugovorenom rasporedu i potrebi prema pozivu do granice biološkog minimuma, a sve sukladno zakonskim propisima i pravilima struke.

 

(3)Dezinsekcija podrazumijeva prskanje odgovarajučim sredstvima u cilju uništavanja muha, komaraca i drugih insekata te se mora provoditi sredstvima koja su ekološki prihvatljiva i u primjerenim koncetracijama nisu štetna za zdravlje, ne zagađuju okoliš, a imaju izvanredno djelovanje na tretirane insekte.

 

(4)Deratizacija podrazumijeva postavljanje odgovarajučih mamaca za uništavanje štakora i drugih glodavaca, i mora se provoditi na način da se ne ugrožava zdravlje ljudi i životinja.

 

(5)Pravna ili fizička osoba kojo su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije, dužna je pravodobno na javnim mjestima izvijestiti pučanstvo i osoblje na objektima tretiranja o vremenu provedbe ugovorenih usluga, mjerama opreza i pružanja prve pomoći u slučaju potrebe.

 

(6)Pravne ili fizičke osobe, te građanstvo dužni su omogućiti nesmetan pristup i rad ovlaštenim osobama u objekte u kojima treba izvršiti dezinsekciju ili deratizaciju.

 

(7)Nadzor nad provođenjem mjera dezinsekcije i deratizacije vrši komunalni redar.

 

 

IX. PRIKLJUČENJE NA SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OPĆINE SUTIVAN

 

Članak 77.

(1)Priključenje na sustav odvodnje otpadnih voda na području Općine Sutivan je regulirano Odlukom o priključenju na sustav odvodnje otpadnih voda na području Općine Sutivan.

 

X. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

 

Članak 78.

(1)Pod komunalnim otpadom podrazumijeva se otpad iz kućanstva te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva.

 

(2)Komunalnim otpadom u smislu ove Odluke smatra se i glomazni otpad koji nastaje u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada i u poslovnim prostorijama, a to su osobito: kućanski aparati i uređaji (hladnjaci, ledenice, tv – prijemnici, peći, bojleri, perilice i slično), pokućstvo, sanitarni uređaji, kartonska ambalaža u većim količinama i većih dimenzija i slično.

 

(3)Komunalnim otpadom u smislu ove Odluke, pod određenim uvjetima, smatraju se i neregistrirana vozila i plovila ili njihovi dijelovi, kao i predmeti iz članka 4. stavak (2) točka 1. i 2. ove Odluke, koji su ostavljeni na javnoj površini ili su na javnoj površini postavljeni bez odobrenja, a nisu uklonjeni sa javne površine u određenom roku.

 

Članak 79.

(1)Skupljanje, odvoz, obrada, skladištenje i zbrinjavanje otpada na području Općine Sutivan organizirano obavlja koncesionar kojoj je to povjereno sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i drugim propisima.

 

Članak 80.

(1)Vlasnici zgrada, stanova i poslovnih prostorija, hotela, apartmanskih naselja i kampova, najmoprimci, zakupci i drugi korisnici stambenih i poslovnih prostorija ili prostora obvezni su koristiti usluge odvoza komunalnog otpada na način i pod uvjetima određenim ovom Odlukom i drugim propisima.

 

Članak 81.

(1)Posude za odlaganje kućnog otpada (dalje u tekstu posude) i košarice za otpatke (u daljnjem tekstu: košarice) na javnim površinama postavlja nadležno tijelo, uz suglasnost općinskog upravnog odjela nadležnog za komunalno gospodarstvo.

 

(2)Mjesto na kojem se postavlja posuda mora se označiti bojom ili na drugi način obilježiti.

 

Članak 82.

(1)Posude moraju se smjestiti na način da ne smetaju i ne ugrožavaju sigurnost javnog prometa vozila i pješaka i da su dostupne vozilu koje odvozi otpad.

 

(2)U područjima naselja koja su nepristupačna za prolaz posebnih vozila za odvoz otpada korisnici usluga su obvezni nositi i odlagati otpad u najbližu posudu, bez obzira na udaljenost.

 

(3)Korisnik usluga odvoza kućnog otpada dužan je otpad odlagati u posudu tako da se otpad ne rasipa, posuda se ne oštećuje, a nakon korištenja posudu zatvoriti.

 

(4)Korisnik usluge odvoza kućnog otpada dužan je poštivati naputke komunalne službe vezano za prikupljanje, razvrastavanje i odvoz otpada.

 

Članak 83.

(1)U posude smije se odlagati samo otpad za koji je posuda namijenjena, odnosno za tu vrstu otpada posebno označena.

 

(2)Odlaganje otpada izvan posuda je zabranjeno.

 

(3)U posude ne smije se odlagati: tekuće tvari, masnoće, žar, otpadni građevni materijal, lešine životinja, električne baterije, akumulatori, autogume, otpad iz klaonica i mesnica, tehnološki i opasni otpad.

 

(4)Otpad koji u djelatnosti zdrastvenih i veterinarskih ustanova nastaje zbog pregleda, liječenja i drugih oblika pružanja medicinske i veterinarske pomoći te su ustanove dužne prikupljati i odlagati na način određen posebnim propisima.

 

(5)Zabranjeno je prebiranje o odnošenje otpada iz posuda.

 

Članak 84.

(1)Posude se ne smiju pomicati s mjesta označenih za njihov smještaj.

 

(2)Na mjesto označeno smještaj posuda zabranjeno je parkiranje vozila.

 

Članak 85.

(1)Glomazni otpad kao što je pokućstvo, kućanski aparati, sanitarni uređaji, tv i radio uređaji, veća ambalaža i slično, prikuplja se organizirano u veće kontejnere, u vremenu i na mjestima koja odredi Općina Sutivan.

 

(2)Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno zbrinjavanje otpada dužna je osigurati posebne posuda za odlaganje krupnog komunalnog otpada kapaciteta 7 – 20 m3, koje se postavljaju na određena mjesta radi prikupljanja takvog otpada.

 

(3)Komunalno društvo dužno je najmanje jedanput mjesečno organizirati postavljanje posuda za odlaganje krupnog komunalnog otpada iz prethodnog stavka za skupljanje krupnog otpada.

 

Članak 86.

(1)Trgovačka društva, ustanove i druge pravne ili fizičke osobe dužne su sakupljati i odlagati tehnološki otpad prema vrsti, u posebne posude, na prikladnim mjestima i unutar svoga prostora, objekata ili zemljišta, odnosno mogu ga na odgovarajući način odložiti ili uništiti, sukladno posebnim propisima i odobrenju nadležnog tijela.

 

Članak 87.

(1)Na području Općine Sutivan organizira se redoviti odvoz komunalnog otpada, koji obavlja koncesionar, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno zbrinavanje(u daljnjem tekstu : koncesionar), u dane i vrijeme utvrđeno ugovorom o odvozu komunalnog otpada, s kojim je koncesionar dužan upoznati sve korisnike.

 

Članak 88.

(1)Djelatnici raspoređeni na odvozu otpada dužni su pažljivo rukovati posudama, tako da se otpad ne rasipa i ne onečišćuje okoliš, kao i da se posude, prostori i drugo ne oštečuju.

 

(2)Svako onečišćenje okoliša prouzrokovano odvozom otpada djelatnici su dužni odmah ukloniti te počistiti i pokupiti rasuti otpad uz posudu.

 

(3)Po pražnjenju posude djelatnici su dužni istu vratiti na njeno mjesto i zatvoriti poklopac.

 

Članak 89.

(1)Vozila koncesionara koja odvoze komunalni otpad mogu se kretati i na prometnicama, ulicama u kojima je promet zabranjen u slučaju kada ne postoji druga mogučnost za pristup odloženom komunalnom otpadu, ali samo u vrijeme određeno za odvoz komunalnog otpada.

 

Članak 90.

(1)Komunalni otpad se odlaže na odlagalište otpada(dalje u tekstu: odlagalište), na mjesta i prema rasporedu koji određuje koncesionar.

 

(2)Vozila koja dovoze otpad moraju se pri svakom izlasku iz odlagališta očistiti u opsegu da ne onečišćuju javno – prometne površine.

 

(3)Odlagalište mora biti ograđeno.

 

(4)Pristup i zadržavanje fizičkih osoba na odlagalištu nije dozvoljeno.

 

(5)Na odlagalište je zabranjeno dovoditi i puštati domaće životinje.

 

Članak 91.

(1)Na području Općine Sutivan komunalni i drugi otpad ne smije se zakopavati, spaljivati i odlagati na mjesta koja za to nisu određena odlukom nadležnog tijela.

 

Članak 92.

(1)Naknadu za odvoz komunalnog otpada dužni su plaćati korisnici usluga koji imaju nekretninu u vlasništvu, na korištenju, u zakupu ili najmu, u kojoj obavljaju poslovnu djelatnost ili se na drugi način nalaze na području gdje je organiziran odvoz komunalnog otpada.

 

(2)Obveznik plaćanja naknade za odvoz komunalnog otpada je vlasnik stambenog ili poslovnog prostora, odnosno korisnik tog prostora, kada je obveza plaćanja ugovorom ili na drugi način prenijeta na njega.

 

Članak 93.

(1)Visinu naknade i način plaćanja odvoza komunalnog otpada određuje koncesionar, uz prethodnu suglasnost nadležnog općinskog tijela, a sukladno posebnim propisima.

 

Članak 94.

(1)Korisnik usluge dužan je koncesionara na vrijeme obavijestiti o početku potrebe pružanja usluge odvoza komunalnog otpada i o svim promjenama do kojih dolazi kod korisnika u svezi odvoza komunalnog otpada (promjena vlasništva, adrese, veličine prostora – površine i drugo).

 

 

Članak 95.

(1)Putnički, vojni, trgovački i drugi brodovi i plovila na privremenom vezu u lukama na području Općine Sutivan obvezni su koristiti usluge odvoza komunalnog otpada i plaćati propisanu naknadu.

 

 

Članak 96.

(1)Košarice za otpatke se postavljaju na mjesta utvrđena planom rasporeda košarica, kojeg vodi i dopunjuje komunala grupa.

 

(2)Košarice se mogu postaviti na pročeljimja zgrada (zid), ograde uz pločnike i na slobodnostojeća postolja.

 

(3)Na javnim površinama (ulicama,trgovima, parkovima i slično) komunalna grupa uz suglasnost općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo postavlja košarice za otpatke za potrebe prolaznika.

 

(4)Nije dozvoljeno postavljati košarice na stupove javne rasvjete, stupove prometne i turističke signalizacije, jarbole za isticanje zastava, stupove s oznakama ulica, drveće i na druga mjesta gdje nagrđuju izgled naselja, objekata ili ometaju promet vozila i pješaka.

 

Članak 97.

(1)Uz trgovačke, ugostiteljske i uslužne objekte, za prikupljanje otpadaka košarice je dužan osiguravati,postavljati i održavati vlasnik odnosno korisnik objekta.

 

(2)Košarice u pravilu trebaju biti tipizirane i izrađene od prikladnog i ekološki prihvatljivog materijala.

 

(3)Komunalna grupa vrši pražnjenje košarica prema utvrđenom rasporedu te ih održava u tehnički i higijenski ispravnom stanju.

 

XI. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

 

Članak 98.

(1)Snijeg s javne prometne površine treba se početi uklanjati kad napada 5 cm, a ako pada neprekidno mora se uklanjati i više puta.

 

(2)Led s javnih površina uklanja se čim nestane.

 

Članak 99.

(1)Vlasnici ili korisnici zgrada dužni su očistiti snijeg i led ispred ulaznih vrata odnosno ispred vrata poslovnog prostora.

 

(2)Uklanjanje snijega i leda s javne prometne površine obavlja pravna osoba u čijoj su nadležnosti poslovi održavanja te javne prometne površine.

 

Članak 100.

(1)Javne prometne površine mogu se radi spriječavanja nastanka leda i klizanja posipati odgovarajućim materijalom.

 

(2)Pravna ili fizička osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s javne površine dužna je osigurati da se materijal kojim je posipana javna prometna površina, ukloni u roku od 3 (tri) dana po otapanju snijega i leda.

 

XII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

 

Članak 101.

(1)Svi predmeti iz članka 4. ove Odluke kao i ostali predmeti (kućanski aparati,vozila, plovila, prikolice, klima uređaji, antene, aluminijska i plastična stolarija , krupni otpad i slično) koji su na javnoj i drugoj površini, na zgradama i objektima postavljeni suprotno odredbama ove Odluke ili drugih općih akata, odnosno bez odobrenja nadležnog upravnog tijela, smatraju se protupravno postavljenim predmetima i moraju se ukloniti.

 

(2)Počinitelj je dužan protupravno postavljene predmete i objekte ukloniti na temelju rješenja komunalnog redara, u suprotnom će se predmeti i objekti ukloniti putem treće osobe o trošku i riziku počinitelja.

 

(3)Ukoliko počinitelj ponovi isti prekršaj, ranije donijeto rješenje ostaje na snazi i za takve situacije je izvršno.

 

(4)Protupravno postavljeni predmeti nepoznatog počinitelja sukladno propisima, uklonit će se o trošku općinskog proračuna.

 

Članak 102.

(1)Nepropisno zaustavljeno ili parkirano motorno ili drugo vozilo ili plovilo na javnoj površini, po nalogu komunalnog – prometnog redara će se premjestiti specijalnim vozilom na za to određeno odlagalište.

 

(2)U slučaju da se radi o vozilu koje se ne može premjestiti, komunalni – prometni redar će naložiti blokiranje vozila na mjestu.

 

(3)Najmanje 24 (dvadesetčetiri) sata prije činidbe radnje iz stavka (1) i (2) ovog članka, komunalni prometni redar će na vozilo ili plovilo staviti obavijest o tome (zalijepiti naljepnicu).

 

Članak 103.

(1)Komunalni redar može zatražiti uklanjanje i odvoz vozila specijalnim vozilom u slučaju kada je vozilo nepropisno parkirano, a ometa održavanje određene kulturne, sportske ili slične manifestacije, odnosno održavanje prijavljenog javnog okupljanja.

 

(2)Vlasnik ili korisnik uklonjenog vozila dužan je snositi u cijelosti trošak uklanjanja i čuvanja (ležarine) vozila, sukladno cijenama i uvjetima koje će utvrditi nadležno općinsko tijelo svojom odlukom.

 

XIII. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 104.

(1)Nadzor nad provedbom ove Odluke provode komunalni redari upravnog općinskog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva, a u stvarima u kojima se nadležnost proteže na državni inspektorat ili Ministarstvo unutarnjih poslova, zatražit će se njihova asistencija ili postupanje.

 

(2)Komunalni redari imaju posebnu iskaznicu kojom, na traženje stranke, dokazuju ovlaštenje za postupanje.

 

(3)Izgled iskaznice i odoru komunalnog redara određuje općinsko nadležno tijelo.

 

Članak 105.

(1)U obavljanju nadzora nad primjenom mjera za provođenje komunalnog reda komunalni redar je ovlašten:

1.upozoravati i opominjati;

2.rješenjem narediti pravnim ili fizičkim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda;

3.narediti uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, objekata uređaja, reklama , konstrukcija, podesta , natkrivenih i ostakljenih štekata, klima uređaja, bez dobijene dozvole za postavljanje, kao i predmeta postavljenih ili ostavljenih na javnoj površini protivno namjeni javne površine i u slučajevima kada postoji neposredna opasnost za život i zdravlje ljudi;

4.zabraniti obavljanje radova;

5.zabraniti upotrebu komunalnih objekata, uređaja i naprava ukoliko postoje nedostaci sve dok se oni ne uklone;

6.izdati nalog o uklanjanju pokretnih naprava (ugostiteljske terase, štandovi, kiosci i sl.) u slučaju da zakupnik ne podmiri pravovremeno svoje dospjele obveze;

7.narediti vraćanje javnih i drugih površina u prvobitno stanje (uz naknadu troškova).

8.naplatiti novčanu kaznu;

9.izdati prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu;

10.pokrenuti prekršajni postupak.

 

(2)Komunalni redari dužni su u svom radu surađivatio sa nadležnim inspekcijskim službama i drugim tijelima državne uprave.

 

(3)Protiv fizičke ili pravne osobe koja je platila novčanu kaznu na mjestu počinjenja neće se pokretati prekršajni postupak.

 

(4)Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba upravnom tijelu Splitsko – dalmatinske županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva u roku 8 (osam) dana primitka rješenja.

 

(5)Uložena žalba na rješenje komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja.

 

(6)Fizička ili pravna osoba dužna je komunalnom redaru omogučiti nesmetano obavljanje nadzora, a poglavito pristup do prostorija objekata, naprava i uređaja, dati osobne podatke i pružiti mu druge potrebne obavijesti o predmetu uredovanja.

 

(7)Ako komunalni redar u svome radu naiđe na otpor, te u postupanju sa stranim državljanima, zatražit će pomoć (asistenciju) djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Policijske postaje u Supetru.

 

XIII. (A) Obavezni prekršajni nalog

 

Članak 106.

(1)U slučaju kada se utvrdi da je počinjen prekršaj propisan ovom Odlukom, komunalni redar će izdati obvezni prekršajni nalog.

 

(2)Uz novčanu kaznu, u obaveznom prekršajnom nalogu, počinitelju prekršaja izreći će se i obveza plaćanja naknade štete ukoliko je takva nastala.

 

(3)Naknada štete može biti stvarna (prema procjeni ovlaštenog vještaka) ili prema cjeniku, koji na prijedlog fizičke ili pravne osobe koja obavlja određenu komunalnu djelatnost i upravnog odjela utvrđuje općinsko nadležno tijelo.

 

(4)Cjenikom se utvrđuju manje štete kojih vrijednost ne premašuje 1.000,00 kn.

 

(5)Troškovi utvrđivanja prekršaja te izdavanje obaveznog prekršajnog naloga iznose 100,00 kuna.

 

XIV. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 107.

(1)Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 

1.označava imena naselja, ulica i trgova, te zgrada protivno članku 8. stavak (1) ove Odluke,

 

2.oštećuje, uništava, skida i mijenja ploče s imenima ulica protivno članku 10. ove Odluke,

 

3.na vanjskim dijelovima zgrada okrenutim prema ulici ili trgu postavlja klimatizacijsko – ventilacijska postrojenja, satelitske i druge TV – antene, kao i druge uređaje bez odobrenja protivno članku 12. stavak (3) ove Odluke,

 

4.u izlozima drži ambalažu ili skladišti robu protivno članku 21. stavak (2) ove odluke,

 

5.vješa ili drugačije izlaže robu na vratima i prozorima poslovnih prostora, okvirima izloga, na stalcima, policama, mrežama i slično na javnim površinama ispred poslovnih prostora, protivno članku 21. stavak (4) ove Odluke,

 

6.oštećuje i uništava rasvjetne stupove i tijela protivno članku 26. stavak (1) ove Odluke,

 

7.postavlja komunalne objekte iz stavka (3) članka 28. bez odobrenja općinskog upravnog tijela nadležnog za komunalno gospodarstvo,

 

8.postavlja i uklanja spomenike bez odobrenja ili se ne pridržava odobrenja sukladno članku 33. stavak (1) ove Odluke,

9.spomenike oštećuje, uništava ili nagrđuje protivno članku.35 ove Odluke,

 

10.koristi javnu površinu protivno članku 43. stavak (1) točke 3,4,9 i 11 ove Odluke,

 

11.koristi javnu površinu protivno članku 44. ove Odluke,

 

12.na javnim zelenim površinama obavlja radove protivno članku 49. stavak (3) ove Odluke,

 

13.izvođač radova ne sačuva postoječa stabla ili ih ne zaštiti sukladno članku 50. ove Odluke,

 

14.obavlja radove i koristi javnu površinu protivno odredbi članka 51.ove Odluke,

 

15.postupa protivno članku 55.stavak (1),(2) i (5) ove Odluke,

 

16.postupa protivno članku 57. stavak (1) ove Odluke,

 

17.postavlja predmete, odnosno zauzima ili koristi javnu površinu protivno članku 59. ove Odluke,

 

18.uz ugostiteljsku terasu dodatno postavlja druge predmete protivno članku 61. stavak (2) ove Odluke,

 

19.na javnu površinu postavlja pomičnu montažnu podlogu protivno članku 61. stavak (3) ove Odluke,

 

20.koristi javnu površinu protivno članku 72. stavak (1) i (2) ove Odluke,

 

21.koristi javnu površinu protivno članku 73. ove Odluke,

 

22.zdrastvene i veterinarske ustanove ne prikupljaju i ne odlažu otpad sukladno članku 83. stavak (4) ove Odluke,

 

(2)Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka (1) odgovorna osoba u pravnoj osobi,

 

(3)Novčanom kaznom u iznosu od1.000,00 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti, koja učini prekršaj iz stavka (1) ovog članka.

 

(4)Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka (1) ovog članka.

 

Članak 108.

(1)Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 

1.uništava pročelja zgrada, ispisava poruke, obavijesti, crta i šara i na drugi način ih prlja ili protivno članku 11. stavak (2) ove Odluke,

 

2.postavlja javnu rasvjetu protivno članku 25. ove Odluke,

 

3.postavlja reklamne ploče protivno članku 27. ove Odluke,

 

4.uništava, oštećuje, šara ili na drugi način prlja ili nagrđuje komunalne objekte iz članka 28. protivno članku 29. stavak (2) ove Odluke,

 

5.na groblju ne održava mir i red, odnosno groblja ne drži urednima i čistima sukladno članku 36. stavak (2) ove Odluke,

 

6.ne osigurava održavanje čisatoće javne površine i prostora sukladno članku 42. stavak (2) ove Odluke,

 

7.ne očisti prostor po završetku priredbe u roku utvrđenim člankom 42. stavak (3) ove Odluke,

 

8.ne održava javnu zelenu površinu sukladno članku 48. ove Odluke,

 

9.stabla i drugo zelenilo uz prometnice ne održava sukladno članku 49. stavak (1) ove odluke,

 

10.građevni materijal na javnoj površini odlaže suprotno uvjetima i bez odobrenja sukladno članku 64. i 65. ove Odluke,

 

11.kod izvođenja građevinskih radova ne poštuje uvjete iz članka 66. ove Odluke,

 

12.kod izvođenja građevinskih radova ne poštuje uvjete iz članka 67. ove Odluke.

 

(2)Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka (1) odgovorna osoba u pravnoj osobi.

 

(3)Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti, koja učini prekršaj iz stavka (1) ovog članka.

(4)Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka (1) ovog članka.

 

Članak 109.

(1)Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn za prekršaj pravna osoba ako:

 

1.ne uređuje, ne čisti i ne popravlja oštećenja vanjskih dijelova zgrada sukladno članku 11. stavak (1) ove Odluke,

 

2.na prozorima, balkonima i drugim dijelovima zgrada vješa ili izlaže rublje i druge predmete protivno članku 12. stavak (1),(2) i (4) ove Odluke,

 

3.rekreacijske javne površine, igrališta, javne sportske objekte i uređaje ne održavaju urednima i koriste protivno članku 15. ove Odluke,

 

4.zaštitne naprave na izlozima postavlja bez odobrenja protivno članku 17. ove Odluke,

 

5.plakate, oglase i druge objave ističe protivno članku 18.stavak (1) i (3) ove odluke,

 

6.ne održava natpise,reklame, zaštitne naprave, urbanu opremu i signalizaciju, odnosno ne drži ih čistima, urednima i ispravnima sukladno članku 20. ove Odluke,

 

7.izloge i druge slične objekte ne uređuje sukladno članku 21. stavak (1) ove Odluke,

 

8.izvodi i pušta glazbu, zvučne poruke i drugo bez odobrenja ili se ne pridržava odobrenja protivno članku 23. ove odluke,

 

9.na rasvjetne stupove postavlja oglase, obavijesti, reklame, putokaze i slično protivno članku 26. stavak (2) ove Odluke,

 

10.drži divlje životinje i zvijeri protivno članku 37. stavak (1) ove Odluke,

 

11.pušta pse u parkove i druge javne površine protivno članku 39. stavak (1) i (2) ove Odluke,

 

12.ne održava javnu površinu čistom i urednom sukladno članku 42. stavak (1) ove Odluke,

 

13.onečišćuje javnu površinu ili je koristi protivno članku 43. stavak (1) točke 1. i 8. ove Odluke,

 

14.boja, crta i piše po javnim prometnim površinama protivno članku 45. stavak (1) ove Odluke,

 

15.na javnu površinu uz prometnicu i javnu prometnu površinu postavlja fizičke prepreke, stupiće, lance, stolice, vaze, reklamne table i druge predmete protivno članku 45. stavak (2) ove Odluke,

 

16.postavlja ukrasne posude sa biljem i druge predmete na javnu površinu protivno članku 54. ove Odluke,

 

17.postupa protivno članku 55. stavak (4) i (6) ove Odluke,

 

18.postupa protivno članku 56. ove Odluke,

 

19.postupa protivno članku 68. ove Odluke,

 

20.postupa protivno članku 83. stavak (3) ove Odluke,

 

21.djelatnici komunalne službe postupaju protivno članku 88. ove Odluke,

 

22.ne očisti vozilo sukladno članku 90. stavak (2) ove Odluke,

 

23.komunalni i drugi otpad zakopava, spaljuje i odlaže protivno članku 91. ove Odluke,

 

24.ne omogući komunalnom redaru nesmetano obavljanje nadzora sukladno članku 105. stavak (6) ove Odluke.

 

(2)Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka (1) odgovorna osoba u pravnoj osobi.

 

(3)Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba, obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti, koja učini prekršaj iz stavka (1) ovog članka.

 

(4)Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka (1) ovog članka.

 

Članak 110.

(1)Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 

1.okućnicu, odnosno ogradu uz javnu površinu i zelenilo zasađenou u dvorištu oko zgrade te neizgrađena građevna zemljišta uz javne površine, ne održava sukladno članku 14. stavak (1), (2), (3), (4) i (7) ove Odluke,

 

2.postupa protivno članku 14. stavak (6) ove Odluke,

 

3.plakate, oglase i druge objave ističe protivno članku 19. ove Odluke,

 

4.vrši zvučno oglašavanje protivno članku 22. ove Odluke,

 

5.čekaonice autobsnog i drugih prometa, stajališta javnog prometa i pristaništa ne održava sukladno članku 30. ove Odluke,

 

6.domaće životinje – kopitari, papkare i perad u određenim naseljima drži protivno članku 37. stavak (2) ove Odluke,

 

7.u ostalim naseljima ne drži domaće životinje sukladno članku 37. stavak (4) ove Odluke,

 

8.postupa protivno članku 38. ove Odluke,

 

9.ne čisti javnu površinu od psećih otpadaka (izmeta) sukladno članku 39. stavak (3) ove Odluke,

 

10.onečišćuje javnu površinu ili je koristi protivno članku 43. stavak (1) točke 2,5,6,7,10,12,13 i 14, ove Odluke,

 

11.onečišćuje javnu zelenu površinu ili je koristi protivno članku 52. ove Odluke,

 

12.ne koriste usluge odvoza komunalnog otpada sukladno članku 80. ove Odluke,

 

13.ne nosi i ne odlaže otpad sukladno članku 82. stavak (2) ove Odluke,

 

14.rasipa otpad i oštećuje posude za otpad protivno članku 82. stavak (2) i (3) ove Odluke,

 

15.ne poštuje naputke komunalne službe sukladno članu 82. stavak (4) ove Odluke,

 

16.odlaže otpad u posude za otpad koje nisu za takav otpad namjenjene protivno članku 83. stavak (1), (2), i (5) ove Odluke,

 

17.pomiče posude za otpad sa mjesta označenog za njihov smještaj protivno članku 84. stavak (1) ove Odluke,

 

18.parkira vozilo na mjestu označenom za smještaj posuda protivno članku 84. stavak (2) ove Odluke,

 

19.omogući pristup fizičkih osoba na odlagalištu protivno članku 90. stavak (4) ove Odluke,

 

20.na odlagalište otpada pušta ili dovodi domaće životinje protivno članku 90. stavak (5) ove Odluke,

 

21.postavlja košarice za otpadke na stupove javne rasvjete i drugdje protivno članku 96. stavak (1), (2), i (4) ove Odluke,

 

22.postupa protivno članku 97. ove Odluke,

23.ne ukloni led i snijeg sukladno članku 99. stavak (1) ove Odluke,

 

24.ne ukloni snijeg i led sa javno – prometnih površina sukladno članku 99. stavak (2) ove Odluke,

 

25.ne postupi sukladno članku 100. stavak (2) ove Odluke.

 

(2)Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka (1) odgovorna osoba u pravnoj osobi.

 

(3)Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koji je počinila u vezi obavljanjam njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti, koja učini prekršaj iz stavka (1) ovog članka,

 

(4)Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka (1) ovog članka.

 

Članak 111.

(1)Za prekršaj iz članka 109. stavak (1) i članka 110. stavak (1) ove Odluke, komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu u iznosu do 500,00 kn fizičkoj osobi, na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.

 

(2)Ako fizička osoba iz stavka (1) ovog članka ne plati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, može to učiniti u roku od osam dana, računajući od dana kada je počinjen prekršaj.

 

(3)U slučaju neplačanja novčane kazne u roku iz stavka (2) ovog članka, komunalni redar će izdati obvezni prekršajni nalog.

 

Članak 112.

(1)Roditelji ili staratelji malodobnog djeteta koje je počinilo prekršaj iz članka 107., članka 108., članka 109. i članka 110. ove Odluke, kaznit će se novčanom kaznom predviđenom u navedenom članku, ako su propustili dužnost staranja o malodobnom djetetu.

 

XV.ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 113.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Sutivan“ br.2/97).

 

Članak 114.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Sutivan“.

 

Klasa:011-01/13-01/0005

Urbroj:2104/08-01/01-13-0003

Sutivan, 09. srpnja 2013.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matko Radolfi

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Sutivan («Službeni glasnik Općine Sutivan» br. 6/09.) Općinsko vijeće Općine Sutivan, na 2. redovnoj sjednici, održanoj 09. srpnja 2013. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o davanju suglasnosti za zaključenje Sporazuma između Grada Supetra i Općine Sutivan

 

I.

Općinsko vijeće suglasno je da Općina Sutivan zaključi Sporazum sa Gradom Supetrom kojim se rješava pitanje obavljanja komunalne djelatnosti – poslova premještanja i blokade nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Općine Sutivan, kao i korištenje čuvanog deponija na području Grada Supetra za uklanjanje stvari koje se nepropisno nalaze na javnim površinama na području Općine sutivan.

 

II.

Općinsko vijeće suglasno je da se nakon zaključenja Sporazuma iz članka 1. ove Odluke zaključi Ugovor sa KD „Grad“ d.o.o. u vlasništvu Grada Supetra, kojim će se regulirati međusobni odnosi.

 

III.

Općinsko vijeće ovlašćuje načelnika Općine Sutivan, Ranka Blaževića, da sa Gradom Supetrom zaključi Sporazum iz članka 1. ove Odluke, kao i da zaključi Ugovor sa KD „Grad“ o obavljanju djelatnosti iz članak 1. ove Odluke.

 

Klasa: 340-01/13-01/0005

Urbroj: 2104/08 -01/01-13-0002

Sutivan, 09. srpnja 2013. godine

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matko Radolfi

 

Klasa: 340-01/13-01/0005

Urbroj: 2104/08 -01/01-13-0002

Sutivan, 09. srpnja 2013. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Sutivan (“Službeni glasnik Općine Sutivan”, broj 6/09), Općinsko vijeće Općine Sutivan na svojoj 2. redovnoj sjednici, održanoj dana 09. srpnja 2013. godine, donijelo je

 

O D L U K U

O STAVLJANJU VAN SNAGE O VISINI NAKNADE TROŠKOVA ZA RAD ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUTIVAN

 

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Sutivan stavlja van snage Odluku o visini naknade troškova za rad članovima Općinskog vijeća Općine Sutivan, Klasa:402-01/10-01/0003, Urbroj:2104/08-01-01-10-0001, od 12. veljače 2010. godine.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Sutivan”.

 

Klasa: 402-01/13-01/0019

Urbroj: 2104/08-01-01-13-0001

Sutivan, 09. srpnja 2013.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matko Radolfi

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Sutivan (“Službeni glasnik Općine Sutivan”, broj 6/09), Općinsko vijeće Općine Sutivan na svojoj 2. redovnoj sjednici, održanoj dana 09. srpnja 2013. godine, donijelo je

 

O D L U K U

O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O VISINI NAKNADE TROŠKOVA ZA RAD ZAMJENIKU NAČELNIKA OPĆINE SUTIVAN

 

 

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Sutivan stavlja van snage Odluku o visini naknade troškova za rad zamjenika načelnika Općine Sutivan, Klasa:402-01/10-01/0004, Urbroj:2104/08-01-01-10-0001, od 12. veljače 2010. godine.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Sutivan”.

 

Klasa: 402-01/13-01/0018

Urbroj: 2104/08-01-01-13-0001

Sutivan, 09. srpnja 2013.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matko Radolfi

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Sutivan (“Službeni glasnik Općine Sutivan”, broj 6/09), Općinsko vijeće Općine Sutivan na svojoj 2. redovnoj sjednici, održanoj dana 09. srpnja 2013. godine, donijelo je slijedeće

 

T U M A Č E N J E

Članka 6. Odluke o javnom redu i miru

 

 

Članak 1.

Članak 6. Odluke o javnom redu i miru („Službeni glasnik Općine sutivan“ br.3/97, 04/02 4/04) koji glasi:

„Zabranjuju se građevinski radovi koji izazivaju veliku buku i upotrebu teških strojeva, primjerice „pikamera“, pile za rezanje kamena, betona, željeza, rovokopača, gusjeničara i drugih sličnih strojeva, kao i transport građevinskog materijala, komunalnog i drugog otpada velikim kamionima, za period od 15. Lipnja do 01. Rujna, odnosno u turističkoj sezoni“.

Tumači se na slijedeći način:

 

„Svi pomenuti radovi i transport odnose se na cijelo područje Općine Sutivan, osim ako se izvode na takvoj udaljenosti da se ne čuju ili su jedva čujni. Svaki ovakav rad treba prijaviti komunalnom redaru koji će utvrditi relevantne činjenice i dozvoliti ili zabraniti rad.“

 

Članak 2.

Ova Tumačenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Sutivan”.

 

Klasa: 210-01/13-01/0001

Urbroj: 2104/08-01-01-13-0001

Sutivan, 09. srpnja 2013.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Matko Radolfi

 

 

 

 

 

 

IZDAVAČ: OPĆINA SUTIVAN – SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

ODGOVORNI UREDNIK: Munevera Ursić , dipl.iur.

TEHNIČKI UREDNIK: Franjo Mlinac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>