Službeni glasnik 13/2013

Službeni glasnik - zaglavlje

ISSN 1845-0466

GODINA XVI – BROJ: 13/13 LIST IZLAZI PO POTREBI 06. prosinca 2013.

SADRŽAJ

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sutivan
 2. Odluka o kriteriju za popunu radnog mjesta prema Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sutivan

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 74/10), članka 48. Statuta Općine Sutivan (“Službeni glasnik Općine Sutivan” br.7/13) i  članka 10. Odluke o ustrojstvu Općinske uprave Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ br.9/13), Načelnik Općine Sutivan, dana 05. prosinca  2013. godine, donosi

 

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Općine Sutivan

Članak 1.

U  Pravilniku o unutarnjem redu („Službeni glasnik Općine Sutivan“ br.10/13) u članku 77. stavak 4.  mijenja se i glasi:

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL -  UNUTARNJE USTROJSTVO

 

U Jedinstvenom upravnom odjelu ustrojena su sljedeća radna mjesta:

 1. Pročelnik JUO-a
 2. Voditelj poslova proračuna i financija
 3. Voditelj poslova izgradnje komunalne infrastrukture
 4. Voditelj komunalnih poslova
 5. Komunalni redar
 6. Tajnik
 7. Stručni referent za računovodstvo i financije

Iz opisa poslova : VODITELJ POSLOVA PRORAČUNA I FINANCIJA briše se

-      izrađuje izlazne račune  i vodi knjigu izlaznih računa

-       izrađuje rješenja o spomeničkoj renti

-       a dodaju poslovi javne nabave

 

Iz opisa poslova : VODITELJ POSLOVA IZGRADNJE KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE briše se

-          kontrolira i vodi knjigu ulaznih računa

-          izrađuje izlazne račune prema ugovorima o koncesiji

-          izdaje narudžbenice za nabavu robe i usluga za potrebe Općine

-          ovjerava račune za nabavu robe i usluga za potrebe Općine

-          obavlja poslove vezane za fiskalnu odgovornost za Općinu, Dječji vrtić i Knjižnicu

 

Iz opisa poslova : VODITELJ KOMUNALNIH POSLOVA briše se

-          izrađuje rješenja o komunalnoj naknadi

Iz opisa poslova : TAJNIK/CA  NAČELNIKA briše se

-          izrađuje rješenja o grobnoj naknadi, izdaje račune o zaduženjima, knjiži i zadužuje grobnu naknadu

 

Iza REDNOG BROJA  6 dodaje se

REDNI BROJ 7.

Kategorija:                               III.

Potkategorija:                          referent

Klasifikacijski rang:               11.

Naziv :                                     STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Stručno znanje:

 - srednja stručna ekonomskog usmjerenja,
- 4 godine radnog iskustva u struci
- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu

 

broj izvršitelja: 1

 

opis poslova:
- izrađuje izlazne financijske dokumente,
- prati rad proračunskih korisnika i obavlja nadzor,
-izrađuje izlazne račune i  vodi knjigu izlaznih računa,

-kontrolira i vodi knjigu ulaznih računa,
- priprema naloge za plaćanje,
- prati i kontrolira izvode žiro-računa,

- izrađuje izlazne račune  prema ugovorima o koncesiji

- nabava usluga, roba i radova bagatelne vrijednosti

-Izdaje  narudžbenice za nabavu roba i usluga za potrebe Općine

- ovjerava račune  za nabavu robe i usluga  za potrebe općine
- izrađuje mjesečna i tromjesečna izvješća o financijskom poslovanju,
- vodi i usklađuje evidenciju korisnika javnih površina i poslovnog prostora,
- izrađuje rješenja o komunalnoj naknadi, knjiži i zadužuje komunalnu naknadu,  vodi brigu o

naplati  i izrađuje rješenja o ovrsi,

-izrađuje rješenja o spomeničkoj renti, knjiži i zadužuje spomeničku rentu,  vodi brigu o naplati i

izrađuje rješenja o ovrsi,

- izrađuje rješenja o grobnoj naknadi, knjiži i zadužuje grobnu naknadu, vodi brigu o naplati i

izrađuje rješenja o ovrsi

- obavlja poslove vezane za fiskalnu odgovornost za Općinu, Dječji vrtić
- obavlja i druge poslove po nalogu voditelja odjeljenja i načelnika.

 

                                                                     Članak 2.

Ove Izmjene i dopune  Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Sutivan“.

Klasa: 023-05/13-01/0003
Ur. broj: 2104/08-02-01-13-0003
Sutivan,05. prosinca 2013.

                                                                        Načelnik

                                                                        Općine Sutivan
Ranko Blažević

Na temelju članka 77.Pravilnika o unutarnjem redu  („Službeni glasnik Općine Sutivan“ br.10/13 i 13/13) i članka 48. Statuta Općine Sutivan (“Službeni glasnik Općine Sutivan” br.7/13) načelnik Općine Sutivan, dana 05. prosinca  2013. godine, donosi

 

O D L U K U
O KRITERIJU ZA POPUNU RADNOG MJESTA PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Općine Sutivan

Članak 1.

Izmjenama i dopunama   Pravilnika o unutarnjem redu („Službeni glasnik Općine Sutivan“ br.13/13) u članku 77. stavak 4.  sistematizirano je radno mjesto:Stručni referent za računovodstvo i financije.

Članak 2.

Utvrđuje se da je člankom 77. Pravilnika o unutarnjem redu („Službeni glasnik Općine Sutivan“ br.10/13) bilo ukinuto radno mjesto stručni referent za proračun i financije te je stoga  dvoje djelatnika  koji su bili raspoređeni na ovo radno mjesto stavljeno na raspolaganje.

Članak 3.

Ovom Odlukom određujem da će kriterij za raspored na novoustrojeno radno mjesto stručni referent za računovodstvo i financije biti socijalni kriterij – djelatnik koji ima malodobnu djecu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Sutivan“.

Klasa: 023-05/13-01/0003
Ur. broj: 2104/08-02-01-13-0004
Sutivan,05. prosinca 2013.

                                                                        Načelnik

                                                                        Općine Sutivan
Ranko Blažević

Službeni glasnik 12/2013

Službeni glasnik - zaglavlje

ISSN 1845-0466

GODINA XVI – BROJ: 12/13 LIST IZLAZI PO POTREBI 25. studenog 2013.

SADRŽAJ

 1.      Odluka o izboru predsjedika i članova Odbora za pomorsko dobro i luke
 2.      Odluka o nerazvrstaniom cestama
 3.      Odluka o komunalnom dopinosu
 4.      Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
 5.      Odluka o raspolaganju , korištenju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Sutivan

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sutivan («Službeni glasnik Općine Sutivan» br.7/13), Općinsko vijeće Općine Sutivan na 7. sjednici, održanoj 22. studenoga 2013. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U

O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA

ODBORA ZA POMORSKO DOBRO I LUKE

OPĆINE SUTIVAN

 

Članak 1.

 

U Odbor za pomorsko dobro i luke na području Općine SutivanOpćinsko vijeće  Općine Sutivan imenuje slijedeće članove:

 

 1. Nedo Ivanović, za predsjednika
 2. Vlade Vladislavić, za člana
 3. Ivan Pećar, za člana
 4. Marin Grčić, za člana
 1. Tomislav Miletić, za člana
 1. Nikša Ivanović, član
 2. Juraj Lukšić, član,
 3. Jerko Lukšić, član i
 4. Jure Lukšić, član.

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Općine Sutivan”.

 

 

 

 

Klasa:011-01/13-01/0010

Urbroj: 2104/08-01-01-13-0001

Sutivan, 22. studenoga 2013.

 

 

                                                                                                      PREDSJEDNIK  

                                                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                         Matko Radolfi

Na  temelju  odredbe  članka  109.  stavka  1.  i  2.  Zakona  o  cestama  («NN»,  broj  84/11  –  dalje  u  tekstu: Zakon) i odredbe članka 32. Statuta Općine Sutivan («Službeni glasnik Općine Sutivan“, broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Sutivan, na 7. sjednici održanoj dana 22. studenoga 2013. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

 o nerazvrstanim cestama

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom  uređuje  se  upravljanje,  građenje  i  održavanje  nerazvrstanih  cesta  na  području  Općine Sutivan  (dalje  u  tekstu:  nerazvrstane  ceste),  vrsta,  opseg  i  rokovi  izvođenja  radova  redovitog  i izvanrednog  održavanja  nerazvrstanih  cesta  te  kontrola  i  nadzor  nad  izvođenjem  tih  radova,  financiranje nerazvrstanih cesta, njihova zaštita, nadzor i kaznene odredbe.

 

Članak 2.

 

Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Sutivan.

Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci izvršnog tijela, pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste.

Dio  nerazvrstane  ceste  namijenjen  pješacima  (nogostup  i  slično)  može  se  dati  u  zakup  sukladno posebnim  propisima,  ako  se  time  ne  ometa  odvijanje  prometa,  sigurnost  kretanja  pješaka  i  održavanje nerazvrstane ceste.

 

Članak 3.

 

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način  i  pod  uvjetima  određenim  Zakonom  i  ovom  Odlukom,  a  koje  nisu  razvrstane  kao  javne  ceste  i  to posebice:

–        ceste koje povezuju naselja,

–        ceste koje povezuju područja unutar gradova i naselja,

–        terminali i okretišta vozila javnog prijevoza,

–        pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina,

–        druge ceste na području naselja i gradova.

 

Članak 4.

 

Nerazvrstanu cestu čine:

–          cestovna  građevina  (donji  stroj,  kolnička  konstrukcija,  sustav  za  odvodnju  atmosferskih  voda  s   nerazvrstane  ceste,  drenaže,  most,  vijadukt,  podvožnjak,  nadvožnjak,  propust,  tunel,  galerija, potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te sve prometne i druge  površine  na  pripadajućem  zemljištu  (zelene  površine,  ugibališta,  parkirališta,  okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično),

–        građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa te  površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo),

–        zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste,

–        prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa,

–        javna  rasvjeta  i  oprema  ceste  (odbojnici  i  zaštitne  ograde,  uređaji  za  zaštitu  od  buke,  uređaji  za naplatu parkiranja i slično).

 

II. UPRAVLJANJE, GRAĐENJE I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

Članak 5.

 

Upravljanje,  građenje  i  održavanje  nerazvrstanih  cesta  obavlja  se  na  način  propisan  za  obavljanje komunalnih  djelatnosti  sukladno  propisima  kojima  se  uređuje  komunalno  gospodarstvo,  ako  Zakonom  nije propisano drukčije.

Članak 6.

Za  potrebe  upravljanja  nerazvrstanim  cestama  i  njihovog  održavanja  Jedinstveni  Upravni  odjel Općine Sutivan (dalje u tekstu: Upravni odjel) ustrojit će  i voditi jedinstvenu  bazu podataka o nerazvrstanim cestama.

U  evidenciji  iz  prethodnog  stavka  ovog  članka  nerazvrstane  ceste  mogu  se  kategorizirati  ovisno  o naseljenosti i frekvenciji prometa.

 

Članak 7.

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta određeni su Zakonom a posebice obuhvaćaju:

-  građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,

-  projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje,

-  stručnu ocjenu studija i projekata,

-  otkup zemljišta i objekata,

-  izmještanje komunalne i druge infrastrukture,

-  ustupanje radova građenja,

-  organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,

-  organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje nerazvrstane ceste na korištenje i održavanje.

Poslove  upravljanja  i  građenja  nerazvrstanih  cesta  obavlja načelnik  Općine  i Upravni odjel, svaki iz svoje nadležnosti.

 

Članak 8.

 

Građenje  i  rekonstrukcija  nerazvrstanih  cesta  obavlja  se  sukladno  godišnjem  Programu  gradnje objekata   i   uređaja   komunalne   infrastrukture   kojeg   donosi   Općinsko    vijeće,   a   na   temelju   tehničke dokumentacije, propisa o gradnji i prostornih planova.

 

Članak 9.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaćaju:

–        planiranje održavanja i mjera zaštite nerazvrstanih cesta i prometa na njima,

–        redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta,

–        ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta,

–        stručni   nadzor   i   kontrolu   kakvoće   ugrađenih   materijala   i   izvedenih     radova   održavanja nerazvrstanih cesta,

–        ustupanje  usluga  stručnog  nadzora  i  kontrole  kakvoće  ugrađenih  materijala  i  izvedenih  radova

–        održavanja nerazvrstanih cesta,

–        osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s nerazvrstanih cesta,

–        ophodnju i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta,

-          zamjenu, obnavljanje, popravljanje vertikalne i horizontalne signalizacije,

-          čišćenje, zamjenu i manje popravke otvorenog sustava za oborinsku odvodnju,

-          zaštitu pokosa nasipa, usjeka i zasjeka,

-          čišćenje, zamjenu i manje popravke otvorenog sustava za oborinsku odvodnju,

-          uništenje nepoželjne vegetacije (košenja trave na zemljištu što pripada ulici i drugoj nerazvrstanoj javnoj površini te uklanjanje granja, grmlja i drugog raslinja iz profila ceste),

-          održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba),

-          uklanjanje snijega i leda.

 

Članak 10.

 

Nerazvrstane ceste održavaju se na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za  djelatnosti  iz  članka  22.  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  u  Općini Sutivan,  kojeg  donosi Gradsko vijeće.

Radovi  održavanja  nerazvrstanih  cesta,  u  smislu  ove  Odluke,  su  radovi  redovnog  održavanja,  koji obuhvaćaju  skup  mjera  i  aktivnosti  koje  se  obavljaju  tijekom  godine  na  nerazvrstanim  cestama  i  javno- prometnim  površinama,  uključujući  sve  objekte  i  instalacije,  sa  svrhom  održavanja  prohodnosti  i  tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.

Poslove održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Sutivan obavlja  tvrtka – najpovoljniji ponuditelj   koju   na   temelju   prethodno   provedenog   javnog   natječaja,   sukladno   odredbama   Odluke   o komunalnim djelatnostima na području Općine Sutivan, posebnom odlukom odabere Općinsko  vijeće.

 

Članak 11.

Općina Sutivan može osnovati trgovačko društvo u svom vlasništvu radi obavljanja poslova upravljanja i održavanja nerazvrstanih cesta te poslova građenja nerazvrstanih cesta uz primjenu odgovarajućih odredbi Zakona (dalje u tekstu: pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom).

 

III. VRSTA, OPSEG I ROKOVI IZVOĐENJA RADOVA REDOVITOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA TE KONTROLA I NADZOR NAD IZVOĐENJEM TIH RADOVA

 

Članak 12.

 

Popis poslova redovitog i izvanrednog održavanja, opseg pojedinih radova i rokovi izvođenja tih radova, pravila  i  tehnički  uvjeti  za  izvođenje  radova  u  ljetnom  i  zimskom  razdoblju  te  pravila  za  ophodnju nerazvrstanih cesta određuju se posebnim podzakonskim aktom.

Zbog  opravdanih  okolnosti  Upravni  odjel,  uz  suglasnost  načelnika,  svojim  programom  može opseg  pojedinih  radova  redovitog  i  izvanrednog  održavanja  nerazvrstanih  cesta  kao  i  rokove  izvođenja  tih radova urediti drukčije od načina iz prethodnog stavka ovog članka.

Radovi  izvanrednog  održavanja  nerazvrstanih  cesta  mogu  se  izvoditi  samo  na  temelju  glavnog  ili izvedbenog projekta i propisa iz prethodnog stavka 1. i 2. ovoga članka.

Kontrolu  i  nadzor  nad  izvođenjem  radova  redovnog  održavanja  nerazvrstanih  cesta  obavlja  Upravni odjel  putem  komunalnog  redarstva,  a  kod  poslova  izvanrednog  održavanja  nerazvrstanih  cesta  kontrola  i nadzor obavlja se sukladno odredbama posebnog zakona.

 

IV. FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

Članak 13.

 

Građenje,  rekonstrukcija  i  održavanje  nerazvrstane  ceste  financira  se  iz  Proračuna  Općine,  komunalne naknade  i  komunalnog  doprinosa,  prema  propisima  koji  uređuju  komunalno  gospodarstvo,  naknade  za osnivanje prava služnosti, prava građenja i prava zakupa na nerazvrstanoj cesti i iz drugih izvora.

 

V. ZAŠTITA NERAZVRSTANIH CESTA

 

Članak 14.

 

Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo za cestovni promet, a u druge svrhe samo u slučajevima, na način  i  pod  uvjetima  određenim  Zakonom  o  cestama,  Zakonom  o  sigurnosti  prometa  na  cestama  te podzakonskim aktima i gradskim odlukama donesenih na temelju navedenih zakona.

 

Članak 15.

 

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, na nerazvrstanoj cesti zabranjeno je:

–        oštetiti, ukloniti, premjestiti,  ili na bilo koji drugi način izmijeniti postojeće stanje prometne signalizacije, prometnu opremu te cestovne uređaje,

–        trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi način smetati posjed nerazvrstane ceste ili njezinog dijela,

–        dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine,

–        sprječavati otjecanja voda s nerazvrstane ceste,

–        spuštati po pokosu nasipa ili usjeka kamen, stabla te druge predmete i materijal,

–        vući stabla i dijelove stabla te drugi materijal ili predmete,

–        puštati  domaće  životinje  bez  nadzora,  napajati  životinje  u  cestovnom  jarku  te  vršiti  ispašu  ili graditi pojilišta na cestovnom zemljištu,

–        postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade,

–        odlagati drvnu masu, ostale materijale ili druge predmete,

–        postavljati nadgrobne ploče i ostala spomen obilježja,

–        postavljati transparente, plakate i druge oblike obavještavanja odnosno oglašavanja na način koji nije sukladan odredbama ove Odluke,

–        rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili na drugi način onečišćavati nerazvrstanu cestu,

–        odlagati snijeg ili led,

–        izvoditi bilo kakve radove koji se ne obavljaju radi održavanja, rekonstrukcije, izgradnje ili zaštite ceste, bez suglasnosti Upravnog odjela,

–        uključivati ili isključivati se s nerazvrstane ceste izvan izgrađenih prilaza,

–        paliti travu, korov, građu ili drugi materijal na nerazvrstanoj cesti ili u njezinoj neposrednoj blizini,

–        neovlašteno postavljati bilo kakove zapreke, odnosno priječiti odvijanje prometa na nerazvrstanoj cesti,

–        vršiti druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

 

Članak 16.

 

Radi  zaštite  nerazvrstane  ceste  i  sigurnosti  prometa  na  njoj,  u  zaštitnom  pojasu  nerazvrstane  ceste zabranjeno je:

 

–        postavljati   i   koristiti   svjetla   ili   svjetlosne   uređaje   koji   mogu   ugroziti   sigurnost   prometa   na nerazvrstanoj cesti,

–        namjerno paliti vatru i korov uz nerazvrstanu cestu,

–        orati u razdaljini 4 metra od granice cestovnog zemljišta u smjeru suprotno od nerazvrstane ceste ili u širini 1 metra od granice cestovnog zemljišta usporedno s nerazvrstanom cestom,

–        puštati domaće životinje bez nadzora,

–        ostavljati snijeg ili led koji može skliznuti na nerazvrstanu cestu,

–        postavljati  ograde,  saditi  živice,  drveće  i  druge  nasade  koji  onemogućavaju  preglednost  na nerazvrstanu cestu,

–        ostavljati drveće i druge predmete i stvari koje mogu pasti na nerazvrstanu cestu,

–        vršiti  druge  radnje  koje  mogu  oštetiti  nerazvrstanu  cestu  ili  ugroziti  sigurno  odvijanje  prometa  na njoj.

 

Zaštitnim  pojasom  smatra  se  zemljište  uz  nerazvrstanu  cestu  na  kojem  se  primjenjuju  ograničenja propisana Zakonom i ovom Odlukom.

Širina   zaštitnog   pojasa,   širina   kolnika,   kao   i   gradnja   ograda   uz   nerazvrstane   ceste,   određuje   se dokumentima prostornog uređenja.

 

Članak 17.

 

Ako  se  za  građenje  objekata  i  instalacija  unutar  zaštitnog  pojasa  nerazvrstane  ceste  izdaje  lokacijska dozvola, odnosno  drugi  akt  kojim  se  provode  dokumenti  prostornog  uređenja  sukladno  posebnom  propisu, prethodno se moraju zatražiti uvjeti Upravnog odjela.

Zabranjeno  je  poduzimati  bilo  kakve  radove  ili  radnje  u  zaštitnom  pojasu  nerazvrstane  ceste  bez suglasnosti Upravnog odjela, odnosno pravne osobe koja upravlja nerazvrstanom cestom, ako bi ti radovi ili radnje mogli nanijeti štetu nerazvrstanoj cesti, kao i ugrožavati ili ometati promet na njoj te povećati troškove održavanja. U suglasnosti se određuju uvjeti za obavljanje tih radova ili radnji.

 

Članak 18.

 

Upravni  odjel  odnosno  pravna  osoba  koja  upravlja  nerazvrstanom  cestom  mora  bez  odgode,  nakon saznanja,  s  ceste  ukloniti  sve  zapreke  ili  druge  posljedice  zabranjenih  radnji,  koje  bi  mogle  oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti, ometati ili smanjiti sigurnost prometa na nerazvrstanoj cesti.

Ako tijelo odnosno pravna osoba iz prethodnog stavka ne može zapreku ili nastalo opasno mjesto na nerazvrstanoj  cesti  ukloniti  odmah,  do  njezinog  uklanjanja  mora  je  osigurati  propisanom  prometnom signalizacijom.

 

Članak 19.

 

Pravne  ili  fizičke  osobe  u  obavljanju  čije  gospodarske  djelatnosti  (eksploatacija  mineralnih  sirovina, korištenje  šuma,  šumskog  zemljišta  i  šumskih  proizvoda,  industrijska  proizvodnja,  izvođenje  građevinskih radova i slično) dolazi do prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste teškim ili srednje teškim vozilima, dužne su platiti naknadu za prekomjernu upotrebu nerazvrstane ceste.

Pod srednje teškim i teškim teretnim vozilima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se vozila ukupne mase veće od 5,5 tona.

Djelatnosti  iz  stavka  1.  ovoga  članka  i  mjerila  za  utvrđivanje  prekomjerne  uporabe  nerazvrstane  ceste, kao i visinu naknade svojom odlukom  utvrđuje načelnik.

Rješenje  o  prekomjernoj  uporabi  nerazvrstane  ceste  izdaje  Upravni  odjel na temelju Zapisnika komunalnog redara  odnosno  pravna  osoba  koja upravlja nerazvrstanom cestom.

 

Članak 20.

 

Priključak na cestu je dio ceste kojim se neka prometna površina povezuje s nerazvrstanom cestom.

Prilaz na cestu je uređena površina uz cestu preko koje se vozila i drugi sudionici u prometu, koji dolaze sa zemljišta ili iz zgrada pokraj ceste, neposredno uključuju u promet na nerazvrstanoj cesti.

Raskrižje nerazvrstanih cesta međusobno te nerazvrstanih cesta i javnih cesta ne smatra se priključkom i prilazom na nerazvrstanu cestu.

Priključak  i  prilaz  na  nerazvrstanu  cestu  smije  se  izvesti  samo  uz  suglasnost  Upravnog  odjela  odnosno pravne osobe koja upravlja nerazvrstanom cestom.

Troškove  izgradnje  priključka  i  prilaza  na  nerazvrstanu  cestu,  uključujući  i  postavljanje  potrebnih prometnih znakova, signalizacije i opreme snosi ovlaštenik prava građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

Osoba  koja  izvede  priključak,  odnosno  prilaz  na  nerazvrstanu  cestu  suprotno  odredbama  ove  Odluke, kao  i  osoba  koja  se  služi  priključkom,  odnosno  prilazom  izvedenim  suprotno  odredbama  ove  Odluke,  nema pravo na naknadu štete koja je nastala korištenjem toga priključka, odnosno prilaza od Općine Sutivan, odnosno pravne osobe koja upravlja nerazvrstanom cestom.

Priključak i prilaz u području cestovnog zemljišta nerazvrstane ceste s pripadajućim prometnim znakovima, signalizacijom i opremom sastavni su dio nerazvrstane ceste.

Minimalni  uvjeti  za  projektiranje  i  izgradnju  priključaka  i  prilaza  na  nerazvrstanu  cestu  utvrđuju  se  u skladu s Zakonom.

 

Članak 21.

 

Ako priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu zbog povećanog prometa ili korištenja za drukčiji promet nego što je bio uzet u obzir prilikom izdavanja suglasnosti za njegovu izgradnju više nije odgovarajući, Upravni odjel  odnosno  pravna  osoba  koja  upravlja  nerazvrstanom  cestom  rješenjem  će  zahtijevati  prilagođavanje  priključka i prilaza izmijenjenim uvjetima (rekonstrukciju).

Troškove   prilagođavanja   priključka,   odnosno   prilaza   snosi   ovlaštenik   prava   građenja   ili   vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

 

Članak 22.

 

Upravni odjel može zahtijevati odgovarajuće prilagođavanje priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu, odrediti zabranu korištenja priključka i prilaza ili njegovo ukidanje ako isti nije održavan sukladno uvjetima i suglasnosti  iz  članka  20.  stavka  5.  i  6.  ove  Odluke,  ili  je  izgrađen  bez  suglasnosti,  ili  ako  nije  prilagođen sukladno članku 21. ove Odluke.

Troškove za izvođenje mjera iz stavka 1. ovoga članka snosi nositelj prava građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

 

Članak 23.

 

Uvjeti  za  utvrđivanje  lokacije  i  uvjeti  za  projektiranje  i  uređenje  autobusnih  stajališta  utvrđuju  se  Odlukom o prometu u Općini Sutivan.

 

Članak 24.

 

Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje na  nerazvrstanoj cesti  bez suglasnosti načelnika ili zamjenika načelnika odnosno pravne osobe koja upravlja nerazvrstanom cestom.

U  suglasnosti  iz  stavka  1.  ovoga  članka  određuje  se  način  i  uvjeti  izvođenja  radova  te  nadzor  nad obavljanjem radova.

Ukoliko,  zbog  neposredne  ugroženosti  sigurnog  prometa,  života  i  zdravlja  građana  ili  nastanka  veće gospodarske  štete,  radove  na  nerazvrstanoj  cesti  treba  obaviti  osoba  koja  upravlja  komunalnim,  vodnim  i energetskim  građevinama  kao  i  građevinama  elektroničkih  komunikacija  i  povezane  opreme,  dužna  je  o potrebi obavljanja radova hitno obavijestiti Upravni odjel odnosno pravnu osobu koja upravlja nerazvrstanom

cestom nakon čega je ovlaštena, prije ishođenja  suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, poduzeti hitne mjere radi sprječavanja ugroze prometa, života i zdravlja građana ili nastanka veće gospodarske štete.

Ako  se  na  nerazvrstanoj  cesti  izvode  ili  izvedu  radovi  ili  radnje  uslijed  kojih  je  nanesena  šteta nerazvrstanoj cesti, postoji mogućnost oštećenja nerazvrstane ceste ili je ugrožena sigurnost prometa na njoj, Upravni  odjel  odnosno  pravna  osoba  koja  upravlja  nerazvrstanom  cestom  dužna  je  poduzeti  sve  mjere  za otklanjanje   štete,   opasnosti   od   oštećenja   nerazvrstane   ceste   i   opasnosti   za   sigurnost   prometa   na nerazvrstanoj cesti.

U   slučajevima   iz   stavka   4.   ovoga   članka   Upravni   odjel   odnosno   pravna   osoba   koja   upravlja nerazvrstanom cestom ovlašteni su obustaviti radove  ili radnje te zatražiti naknadu prouzročenih troškova i štete.

 

Troškove  poduzimanja  mjera  iz  stavka  4.  ovoga  članka  te  prouzročenu  štetu  snosi  izvođač  radova, odnosno naručitelj radova, odnosno osobe koje izvode radnje na nerazvrstanoj cesti.

Sportske priredbe i druge manifestacije na nerazvrstanim cestama mogu se održavati pod uvjetima i na način utvrđen zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.

 

Članak 25.

 

Vlasnik ili korisnik objekata, uređaja i instalacija uz nerazvrstanu cestu na kojima je došlo do oštećenja zbog kojih može nastati neposredna opasnost za nerazvrstanu cestu i sudionike u prometu i okoliš dužan je o tome  obavijestiti  Upravni  odjel  odnosno  pravnu  osobu  koja  upravlja  nerazvrstanom  cestom  i  nadležnu policijsku upravu.

Vlasnik  ili  korisnik  objekata,  uređaja  i  instalacija  iz  stavka  1.  ovoga  članka  mora  odmah  otkloniti oštećenja  na  njima  radi  otklanjanja  opasnosti  od  štete  i  o  tome  obavijestiti  Upravni  odjel  odnosno  pravnu osobu koja upravlja nerazvrstanom cestom i nadležnu Policijsku upravu.

Vlasnik  ili  korisnik  objekata,  uređaja  i  instalacija  iz  stavka  1. ovoga  članka  obvezan  je  naknaditi  štetu  i troškove koji su uslijed oštećenja instalacija i uređaja prouzročeni nerazvrstanoj cesti.

 

Članak 26.

 

Na  nerazvrstanim  cestama  i  zaštitnom  pojasu  uz  nerazvrstanu  cestu  nije  dopušteno  postavljanje reklame na mjestima na kojima bi zbog svog sadržaja, položaja te odnosa prema nerazvrstanoj cesti reklama ugrožavala sigurnost prometa.

Odobrenje ili suglasnost za postavljanje reklama na nerazvrstanim cestama daje nadležni Upravni odjel odnosno pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom u skladu s posebnim propisima.

 

Članak 27.

 

Upravni  odjel  odnosno  pravna  osoba  koja  upravlja  nerazvrstanom  cestom,  ovlašteni  su  u  opravdanim slučajevima zatvoriti nerazvrstanu cestu za promet.

Opravdanost zatvaranja nerazvrstane ceste utvrđuje se uz prethodnu suglasnost načelnika.

 

Članak 28.

 

Prometni znakovi, signalizacija i oprema te turistička i ostala signalizacija postavljaju se na nerazvrstanoj cesti na temelju prometnog elaborata.

Za nerazvrstane ceste koje su izgrađene do stupanja na snagu ove Odluke, a nemaju prometni elaborat, mjerodavno je postojeće stanje prometne signalizacije i opreme.

Prometni  elaborat  prilaže  se  u  postupcima  ishođenja  akata  za  građenje,  rekonstrukciju  i  održavanje nerazvrstanih cesta.

 

Članak 29.

 

Pri  izvođenju  radova  te  poduzimanju  drugih  aktivnosti  na  nerazvrstanoj  cesti  mora  se  uspostaviti odgovarajuća privremena regulacija prometa na način koji osigurava sigurno odvijanje prometa i nesmetano izvođenje radova ili obavljanje drugih aktivnosti, sukladno prometnom elaboratu.

Po završetku radova ili drugih aktivnosti privremena regulacija prometa iz stavka 1. ovoga članka mora se odmah ukloniti.

Radovi  ili  druge  aktivnosti  na  nerazvrstanoj  cesti  trebaju  se  planirati  i  izvoditi  u  vrijeme  najmanjeg intenziteta prometa.

Upravni  odjel  može  odrediti  koji  se  radovi  mogu  izvoditi  odnosno  koje  se  druge  aktivnost  mogu poduzimati na nerazvrstanoj cesti u dane vikenda, blagdana i tijekom turističke sezone, u vrijeme intenzivnog prometa.

 

Članak 30.

 

Vozila  u  prometu  na  nerazvrstanoj  cesti,  sama  ili  zajedno  s  teretom,  moraju  udovoljavati  propisanim uvjetima za pojedine vrste vozila u pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterećenja.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, može se obaviti izvanredni prijevoz, na temelju dozvole za izvanredni  prijevoz  kojom  se  utvrđuju  uvjeti  i  način  obavljanja  izvanrednog  prijevoza,  iznos  i  način  plaćanja naknade i drugih troškova izvanrednog prijevoza.

Dozvolu za obavljanje izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti, uvjete i način obavljanja izvanrednog prijevoza, iznos i način plaćanja naknade i drugih troškova izvanrednog prijevoza izdaje Upravni odjel odnosno pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom.

Na izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o cestama.

 

VI. NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

 

Članak 31.

 

Inspekcijski  nadzor  nad  provedbom  odredbi  ove  Odluke  obavlja  komunalni  redar  u  Jedinstvenom upravnom  odjelu  Općine Sutivan,  sukladno  posebnim  propisima  kojima  se  uređuje  komunalno gospodarstvo.

 

VII. KAZNENE ODREDBE 

 

Članak 32.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kn do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom, odnosno pravna osoba kojoj je povjereno održavanje nerazvrstanih cesta, ako:

–        poslove građenja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja protivno članku 8. ove Odluke,

–        poslove održavanja nerazvrstanih cesta obavlja suprotno članku 10. st. 1. i 2. ove Odluke,

–        poslove redovitog i izvanrednog održavanja ne obavlja na način utvrđen člankom 12. ove Odluke,

–        ne postupi po odredbi članka 18. ove Odluke,

–        ne poduzme mjere iz članka 24. st. 3. i 4. ove Odluke,

–        Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 100,00 do 2.000,00 kn.

 

 

Članak 33.

 

Novčanom kaznom od 1.000,00 kn do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

–        postupa suprotno odredbi članka 15. ove Odluke,

–        postupa suprotno odredbi članka 16. st. 1. ove Odluke,

–        ne pribavi uvjete i suglasnost iz članka 17. st. 1. i 2. ove Odluke,

–        ne pribavi rješenje iz članka 19. st. 4. ove Odluke,

–        izgradi priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu suprotno odredbama članka 20. ove Odluke,

–        ne prilagodi priključak ili prilaz sukladno rješenju iz članka 21. ove Odluke,

 

–        izvodi radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti suprotno odredbi članku 24. st. 1. i 2. ove Odluke,

–        ne postupi prema odredbi članka 25. st. 1. i 2. ove Odluke,

–        postavi reklamu suprotno odredbi članku 26. st. 1. i 2. ove Odluke,

–        postupi suprotno odredbama iz članka 29. st. 1. i 2. ove Odluke,

–        obavlja izvanredni prijevoz suprotno odredbi iz članka 30. st. 2. ove Odluke.

–        Za  prekršaj  iz  stavka  1.  ovog  članka,  kaznit  će  se  i  fizička  osoba,  te  odgovorna  osoba  u  pravnoj  osobi, novčanom kaznom od 100,00 do 2.000,00 kn.

–        Za  prekršaj  iz  stavka  1.  ovog  članka,  kaznit  će  se  i  fizička  osoba  obrtnik  i  osoba  koja  obavlja  drugu samostalnu djelatnost, novčanom kaznom od 300,00 kn do 5.000,00 kn.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 34.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Sutivan».

 

Klasa:340-01/13.01/0010

Urbroj:2104/08-01-01-13-0002

Sutivan,22. studeni 2013.

 

                                                                                                           PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                            Matko Radolfi

Na temelju članka 31.točke 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,26/03, 82/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12), članka 1. Uredbe o dopuni Zakona o komunalnom doprinosu („Narodne novine“ br.110/04) i članka 32. Statuta Općine Sutivan ( „Službeni glasnik općine Sutivan“ br.7/13) Općinsko vijeće Općine Sutivan, na 7. sjednici, održanoj, 22. studenoga 2013.godine, donijelo je sljedeću

 

ODLUKU

o komunalnom doprinosu

 

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se:

 

- područja zona u Općini Sutivan, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja, stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture,

 

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određenoj u kunama po m3 građevine,

 

- način i rokove plačanja komunalnog doprinosa,

 

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plačanja komunalnog doprinosa i izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

 

Komunalni doprinos je novčano javno davanje – prihod Općine Sutivan koji se plaća za građenje i korištenje objekata i uređaja infrastrukture:

 

1. javne površine,

2. nerazvrstane ceste,

3. groblje,

4.javna rasvjeta.

 

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji infrastrukture iz ovog članka, kao i rušenje postoječih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.

 

Članak 3.

 

Općinsko vijeće na temelju Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru i potreba uređenja zemljišta, u skladu sa postavkama dokumenata prostornog uređenja kao i u skladu sa Planom razvojnog programa, donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu, a koji sadrži:

 

-opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za nabavu opreme,

 

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa sa naznakom izvora financiranja djelatnosti.

 

Članak 4.

 

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevinske čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

 

Članak 5.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

 

Članak 6.

 

Iznimno od odredbe članka 5. ove Odluke za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2  tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevina u toj zoni.

Članak 7.

 

Obujam građevine za obračun komunalnog doprinosa utvrđuje se sukladno aktu  koji donese ministar u čijem  je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

 

Članak 8.

 

Na području Općine Sutivan utvrđuju se sljedeća područja – zone za plačanje komunalnog doprinosa:

 

I.-   zona  – građevinsko područje naselja izgrađeni i neizgrađeni dijelovi naselja

 

II. – zona – građevinsko područje izvan naselja na kojem se može graditi na osnovu UPU i Programa izgradnje infrastrukture, kao i urabanističkog ugovora kojim se prethodno rješavaju međusobne obveze investitora i Općine Sutivan.

 

Članak 9.

 

Na području Općine Sutivan utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama kako slijedi:

 

 1. I.                   zona – građevinska zona građevinsko područje mjesta

 

1. za stambenu građevinu:

 

Javne površine……………………………………………………………………….                        30,00 kn/m3

Nerazvrstane ceste…………………………………………………………………                        40,00 kn/m3

Groblje i mrtvačnica……………………………………………………………….                        10,00 kn/m3

Javna rasvjeta…………………………………………………………………………           40,00 kn/m3

Otkup zemljišta (stavak 2. članka 2)………………………………………….           18,00 kn/m3

Ukupno:……………………………………………………………………………….                     138,00 kn/m3

 

2. za pomoćni objekt uz stambenu građevinu koji čini zasebnu cjelinu određuje se jedinični iznos komunalnog doprinosa:

 

Javne površine……………………………………………………………………….                        30,00 kn/m3

Nerazvrstane ceste…………………………………………………………………                        30,00 kn/m3

Groblje i mrtvačnica……………………………………………………………….                        10,00 kn/m3

Javna rasvjeta…………………………………………………………………………           40,00 kn/m3

Otkup zemljišta (stavak 2. članka 2)………………………………………….           10,00 kn/m3

Ukupno:……………………………………………………………………………….                     120,00 kn/m3

 

3. Gospodarski objekti u građevinskoj zoni  građevinskog područja mjesta – određuje se jedinični iznos komunalnog doprinosa:

 

Javne površine……………………………………………………………………….                        10,00 kn/m3

Nerazvrstane ceste…………………………………………………………………                        30,00 kn/m3

Groblje i mrtvačnica……………………………………………………………….                          0,00 kn/m3

Javna rasvjeta…………………………………………………………………………           20,00 kn/m3

Otkup zemljišta (stavak 2. članka 2)………………………………………….             0,00 kn/m3

Ukupno:……………………………………………………………………………….                       60,00 kn/m3

 

1. Turistički objekti u građevinskoj zoni  građevinskog područja mjesta  određuje se jedinični iznos komunalnog doprinosa:

 

Javne površine……………………………………………………………………….                        30,00 kn/m3

Nerazvrstane ceste…………………………………………………………………                        40,00 kn/m3

Groblje i mrtvačnica……………………………………………………………….                        10,00 kn/m3

Javna rasvjeta…………………………………………………………………………           40,00 kn/m3

Otkup zemljišta (stavak 2. članka 2)………………………………………….           18,00 kn/m3

Ukupno:……………………………………………………………………………….                     138,00 kn/m3

 

Sportsko – rekreacijski objekti  u građevinskoj zoni građevinskog područja mjesta – određuje se jedinični iznos komunalnog doprinosa:

 

Javne površine……………………………………………………………………….                        30,00 kn/m3

Nerazvrstane ceste…………………………………………………………………                        40,00 kn/m3

Groblje i mrtvačnica……………………………………………………………….                        10,00 kn/m3

Javna rasvjeta…………………………………………………………………………           40,00 kn/m3

Otkup zemljišta (stavak 2. članka 2)………………………………………….           18,00 kn/m3

Ukupno:……………………………………………………………………………….                     138,00 kn/m3

 

 

 1. II.                zona – građevinski dio izvan mjesta

 

1. Turistička zona određuje se jedinični iznos komunalnog doprinosa:

 

Javne površine……………………………………………………………………….                        30,00 kn/m3

Nerazvrstane ceste…………………………………………………………………                        40,00 kn/m3

Groblje i mrtvačnica……………………………………………………………….                        10,00 kn/m3

Javna rasvjeta…………………………………………………………………………           40,00 kn/m3

Otkup zemljišta (stavak 2. članka 2)………………………………………….           18,00 kn/m3

Ukupno:……………………………………………………………………………….                     138,00 kn/m3

 

2. Sportsko – rekreacijska zona – određuje se jedinični iznos komunalnog doprinosa:

 

Javne površine……………………………………………………………………….                        30,00 kn/m3

Nerazvrstane ceste…………………………………………………………………                        40,00 kn/m3

Groblje i mrtvačnica……………………………………………………………….                        10,00 kn/m3

Javna rasvjeta…………………………………………………………………………           40,00 kn/m3

Otkup zemljišta (stavak 2. članka 2)………………………………………….           18,00 kn/m3

Ukupno:……………………………………………………………………………….                     138,00 kn/m3

 

3. Gospodarska zona – određuje se jedinični iznos komunalnog doprinosa:

 

Javne površine……………………………………………………………………….                        10,00 kn/m3

Nerazvrstane ceste…………………………………………………………………                        30,00 kn/m3

Groblje i mrtvačnica……………………………………………………………….                          0,00 kn/m3

Javna rasvjeta…………………………………………………………………………           20,00 kn/m3

Otkup zemljišta (stavak 2. članka 2)………………………………………….             0,00 kn/m3

Ukupno:……………………………………………………………………………….                       60,00 kn/m3

 

Članak 10.

 

Obveza plačanja komunalnog doprinosa dospijeva na dan konačnosti izdanog rješenja o komunalnom doprinosu.

 

Komunalni se doprinos plaća jednokratno.

 

Članak 11.

 

Općinski načelnik može na osnovu molbe investitora posebnom odlukom osloboditi od plaćanja dijela ili cijelog komunalnog doprinosa investitora koji gradi objekt od općeg interesa za Općinu Sutivan sljedeći objekti:

 

-stanovanja za potrebe invalida domovinskog rata  koji imaju prebivalište u

Sutivanu najmanje 10 godina

-zdrastvene zaštite, socijalne skrbi

-kulture, tehničke kulture, sporta

-predškolskog i osnovnog obrazovanja

-za potrebe javnih ustanova

-sakralni objekti

 

Članak 12.

 

U slučaju  djelomičnog  ili potpunog oslobađanja  od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 11.  ove Odluke, sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture osigurat će se iz Proračuna Općine Sutivan.

 

Članak 13.

 

Sukladno ovoj Odluci rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Sutivan na temelju projektne dokumentacije dostavljene po tijelu  državne uprave koja donosi akt na temelju kojeg se može graditi.

 

Članak 14.

 

Rješenje iz članka 13. ove Odluke mora obvezno sadržavati:

 

 1. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,
 2. način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,
 3. prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa,
 4. popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će Općina Sutivan izgraditi u skladu sa Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 5. obvezu Općine Sutivan o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja  infrastrukture iz točke 4. ovog članka i ostavreni priliv sredstava.

 

Članak 15.

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Sutivan izdaje potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu.

 

 

Članak 16.

 

Investitor može sam snositi troškove gradnje objekata i uređaje komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (nerazvrstane ceste, infrastruktura) za koje stječe pravo da mu se priznaju u iznos komunalnog doprinosa na osnovu suglasnosti Općinskog načelnika i uz uvjete utvrđene ugovorom između obveznika komunalnog doprinosa i Općine Sutivan.

 

Članak 17.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sutivan“.

Članak 18.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (“Službeni glasnik Općine Sutivan“ br. 9/09, 06/10).

 

 

Klasa: 350-06/13-01/0001

Urbroj:2104/08-01-01-13-0002

Sutivan, 22. studenoga 2013.

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Matko Radolfi

Na temelju članaka 209. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09., 63/11., 130/11. i 56/13.), članka 138. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama („Narodne novine“ 56/13.) i članka32. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Sutivan, na 7. sjednici održanoj dana 22. studenoga 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o priključenju na komunalne vodne građevine

- prijedlog -

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine (dalje u tekstu: Odluka) utvrđuju se:

-   obveza priključenja na komunalne vodne građevine i oslobađanje od obveze priključenja,

-   postupak za priključenje i rokovi za priključenje,

-   tehničko-tehnološki uvjeti priključenja na komunalne vodne građevine,

-   financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućih korisnika,

-   isključenje nekretnine s komunalne vodne građevine,

-   prijelazne i završne odredbe.

 

Članak 2.

(1) Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se :

-   građevine za javnu vodoopskrbu,

-   građevine za javnu odvodnju otpadnih voda.

 

(2) Vodne usluge su :

-   usluge javne vodoopskrbe,

-   usluge javne odvodnje otpadnih voda.

 

Članak 3.

(1) Isporučitelj vodnih usluga na području Općine Sutivan (u daljnjem tekstu: Općina) je trgovačko društvo VODOVOD BRAČ d.o.o., Supetar, Mladena Vodanovića 23 (u daljem tekstu: Isporučitelj).

(2) Obveznik priključenja u smislu ove Odluke je vlasnik/suvlasnik, odnosno drugi zakonski posjednik građevine, odnosno druge nekretnine koja se treba priključiti na komunalne vodne građevine, sukladno ovoj Odluci.

(3) Pod građevinom, uz koju se vezuje obveza priključenja na komunalne vodne građevine ukoliko za to postoje tehničko-tehnološki uvjeti, smatra se u primjeni ove Odluke: svaka građevina za stanovanje ili poslovna građevina za čiju je gradnju potreban akt na temelju kojeg se može graditi sukladno važećem Zakonu, kao i privremene građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija određene na način propisan važećim Zakonom za čiju izgradnju nije potreban akt na temelju kojeg se može graditi, a koje se nalaze unutar zahvata građevinskih područja po odredbama Prostornog plana uređenja Općine Sutivan (građevinska područja naselja i izdvojena građevinska područja).

(4) Vlasnici drugih nekretnina kao što su: gradilišta, građevinsko zemljište za obavljanje poslovne djelatnosti, poljoprivredno zemljište ili kiosci, sukladno ovoj Odluci mogu podnijeti zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom, ukoliko za to postoje tehničko-tehnološki uvjeti, ali se pri tome ne mogu obvezati na takvo priključenje.

(5) Nekretnina je izgrađeno ili neizgrađeno zemljište koje se u katastarskoj evidenciji vodi pod određenim brojem, neovisno da li je u vlasništvu jedne ili više osoba.

(6) Posebni dio zgrade jest dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.).

(7) Korisnik vodnih usluga je svaka pravna ili fizička osoba koja je vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik nekretnine priključene na komunalne vodne građevine i koja je s Isporučiteljem sklopila ugovor o isporuci jedne ili više vodnih usluga.

 

Članak 4.

(1) Priključenjem na komunalne vodne građevine, u smislu odredaba ove Odluke smatra se izgradnja priključaka kojima se vlasniku odnosno korisniku građevine ili druge nekretnine omogućuje nesmetano korištenje vodnih usluga.

(2) Priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine provodi se temeljem ove Odluke i temeljem Pravilnika o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, kojeg donosi Isporučitelj.

(3) Ovom Odlukom utvrđuje se priključivanje građevina na:

-   javni vodoopskrbni sustav radi opskrbe pitkom vodom (u daljnjem tekstu: vodovodni priključak),

-   javni odvodni sustav radi odvodnje otpadnih voda (u daljnjem tekstu: kanalizacijski priključak).

 

(4) Pod vodovodnim priključkom na javnu mrežu (sustav) vodoopskrbe smatra se spoj interne – potrošačeve vodovodne instalacije s uličnom – javnom vodoopskrbnom mrežom kao komunalnom vodnom građevinom za javnu vodoopskrbu, a istog čini spojni cjevovod i vodomjer s ventilima, koji se smješta u posebno ili zajedničko vodomjerno okno, te ostala potrebna vodovodna armatura.

(5) Pod kanalizacijskim priključkom na javnu mrežu (sustav) odvodnje otpadnih voda smatra se spoj interne – potrošačeve instalacije odvodnje otpadnih voda s uličnom – javnom mrežom odvodnje otpadnih voda kao komunalnom vodnom građevinom za javnu odvodnju otpadnih voda, a istog čini spojni cjevovod i granično – kontrolno okno koje se u pravilu izvodi uz regulacijsku liniju na nekretnini koja je predmet priključenja, te ostala potrebna armatura.

(6) Premještaj vodovodnog priključka je promjena lokacije vodomjera za potrebe iste nekretnine.

(7) Razdvajanje vodovodnog priključka je izvedba novog priključka za potrebe posebnog dijela nekretnine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.).

(8) Premještaj kanalizacijskog priključka je izvedba priključka na drugom mjestu za potrebe iste nekretnine s prekidom odvodnje otpadnih voda putem ranije izvedenog priključka.

(9) Razdvajanje kanalizacijskog priključka je izvedba novog priključka za potrebe posebnog dijela nekretnine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.).

 

Članak 5.

(1) Vodovodni priključci s obzirom na namjenu, trajnost i obvezu u osiguranju vodoopskrbe, odobravaju se i instaliraju kao:

 1. priključak za građevine, s trajnim rješenjem vodoopskrbe,
 2. privremeni priključak za gradilišta koji se daje na vrijeme dok traje gradnja građevine, te privremeni priključak za jednostavne građevine na javnoj površini ili izvan javnih površina, koje se u smislu posebnog propisa mogu graditi bez akta kojim se odobrava gradnja, a daje se na vrijeme dok traje odobrenje nadležnog tijela temeljem kojeg je građevina postavljena na javnu površinu,
 3. priključak za poljoprivredno zemljište, s trajnim rješenjem vodoopskrbe,
 4. priključak s ograničenim korištenjem za poljoprivredno zemljište, s kojeg se obustavlja isporuka vode za period srpanj – kolovoz i
 5. priključak za javne potrebe (hidrant, navodnjavanje javne zelene površina, tuš na javnoj plaži i slično).

(2) Kanalizacijski priključci s obzirom na namjenu, trajnost i obvezu u osiguranju odvodnje otpadnih voda, odobravaju se i instaliraju kao:

 1. priključak za građevine, s trajnim rješenjem vodoopskrbe,
 2. privremeni priključak za gradilišta koji se daje na vrijeme dok traje gradnja građevine, te privremeni priključak za jednostavne građevine na javnoj površini ili izvan javnih površina, koje se u smislu posebnog propisa mogu graditi bez akta kojim se odobrava gradnja, a daje se na vrijeme dok traje odobrenje nadležnog tijela temeljem kojeg je građevina postavljena na javnu površinu.

(3) Poljoprivrednim zemljištem u smislu ove Odluke smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici i vinogradi kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

(4) Pri utvrđivanju poljoprivredne namjene zemljišta Isporučitelj se može koristiti prostorno-planskom dokumentacijom, kao i ostalim pravnovažećim dokazima, relevantnost kojih će isti ocjenjivati u svakom konkretnom slučaju.

(5) Korisnicima priključaka na sustav javne vodoopskrbe iz stavka 1., podtočka 3. i 4. ovog članka ne jamči se redovita isporuka vode tijekom godine odnosno ugovornog roka, te Isporučitelj pridržava pravo jednostranog raskida ugovora o isporuci i privremene obustave pružanja usluge u slučaju nestašice vode.

 

Članak 6.

(1) Korisnik vodnih usluge je dužan održavati vodomjerno okno priključka na javnu vodoopskrbnu mrežu (posebno zaštititi vodomjer od mogućeg smrzavanja), kao i kontrolno okno priključka na javnu mrežu odvodnje otpadnih voda, dok su ostali dijelovi priključaka na komunalne vodne građevine u nadležnosti Isporučitelja, te ih je on dužan održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

(2) Korisnik vodnih usluga je dužan u svakom trenutku Isporučitelju omogućiti slobodan pristup do vodomjernog okna priključka na javnu vodoopskrbnu mrežu, odnosno do kontrolnog okna priključka na mrežu javne odvodnje otpadnih voda, kao i do ostalih instalacija priključaka na komunalne vodne građevine, radi očitanja i kontrole vodomjera, uzimanja uzoraka vode, odnosno zamjene i popravka vodomjera i instalacija priključaka, kao i radi obavljanja svih poslova nužnih za popravak i održavanje sustava komunalnih vodnih građevina u svakom trenutku.

 

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA

 

Članak 7.

(1) Vlasnik ili investitor građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine priključuje svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine sukladno odredbama Zakona o vodama, Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, podzakonskim provedbenim aktima Isporučitelja, ovoj Odluci i obavijesti Isporučitelja.

(2) Vlasnici ili investitori svih postojećih građevina i onih koje će se tek izgraditi na području Općine, dužni su priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju otpadnih voda, kada je takav sustav izgrađen u naselju i drugom građevinskom području (odnosno njihovom dijelu) u kojem se nalazi građevina, odnosno kada su osigurani tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje na te sustave sukladno ovoj Odluci, osim u slučaju kad su ovom Odlukom izuzeti od obveze tog priključenja.

(3) Vlasnici drugih nekretnina na području Općine osim nekretnina navedenih u stavku 2. ovog članka mogu priključiti svoju nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu kada je takav sustav izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi nekretnina, odnosno kada su osigurani tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje na te sustave sukladno ovoj Odluci, ali se pritom, ne mogu obvezati na takvo priključenje.

(4) Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje Isporučitelj Pravilnikom o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, a sve sukladno odredbi članka 4., stavak 2. ove Odluke.

 

Članak 8.

(1) Obveza priključenja na komunalne vodne građevine na način i u postupku predviđenom ovom Odlukom nastaje za:

-   novoizgrađene građevine časom njihove izgradnje, a prije početka korištenja istih, na području Općine na kojem ne mogu biti izuzete od obveze priključenja na već izgrađene komunalne vodne građevine i

-   već izgrađene građevine, časom izgradnje komunalnih vodnih građevina na njihovom području, čime prestaje izuzeće od obveze priključenja tih građevina određeno člankom 12. ove Odluke.

(2) Priključenje građevine na komunalne vodne građevine mora se u tehničko – tehnološkom smislu izvesti po pravilima struke, vodeći računa da se osigura uredno funkcioniranje priključka, te da se priključenjem novog korisnika ne naruši odgovarajući standard zadovoljavanja potreba ostalih, a ranije priključenih korisnika komunalnih vodnih građevina predmetnog područja.

Članak 9.

(1) Građevina izgrađena bez akta o dopuštenju gradnje odnosno građevina koja nije ozakonjena po rješenju o izvedenom stanju, kao i građevina za koje se vodi postupak obustave građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu, ne smije se priključiti na komunalne vodne građevine.

(2) Ako je građevina priključena na javni vodoopskrbni sustav, ista se mora priključiti na javni sustav odvodnje otpadnih voda kada se stvore tehničke pretpostavke za priključenje, bez obzira na odredbe prethodnog stavka.

(3) Jednostavne građevine i radovi koji se mogu graditi, odnosno izvoditi sukladno posebnom propisu, mogu se privremeno priključiti na komunalne vodne građevine prema uvjetima i na rok definiran Ugovorom o zakupu javne površine, koncesijom i/ili koncesijskim odobrenjem i/ili suglasnosti Općine za postavljanjem privremene naprave na privatnoj građevinskoj čestici.

(4) Istekom Ugovora o zakupu javne površine, koncesije i/ili koncesijskog odobrenja i/ili suglasnosti Općine za postavljanjem privremene naprave iz prethodnog stavka ovog članka uklanjaju se i privremeni priključci.

(5) Razdvajanje vodovodnog priključka za potrebe posebnog dijela nekretnine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i slično) ne smije se izvesti prije nego što se u cijelosti podmire moguće obveze po potrošnji vode s dotadašnjeg zajedničkog vodovodnog priključka.

 

 

 

Članak 10.

(1) Građevine se projektiraju i grade tako da se svaki posebni dio nekretnine, koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor, garaža i sl.), priključuje na javni vodoopskrbni sustav putem zasebnog priključka ugradnjom zasebnog vodomjera.

(2) Broj vodomjera putem kojih se opskrbljuje građevina ovisi o vremenu izdavanja akta kojim se dozvoljava građenje građevine i posebnim zahtjevima investitora, a utvrđuje ga Isporučitelj sukladno odredbama Pravilnika o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, kojeg donosi.

(3) Građevine s više uporabnih cjelina (stanova ili apartmana), u opravdanim slučajevima (građevine s zajedničkom kotlovnicom za pripremu  tople vode, građevine za obavljanje turističke djelatnosti i sl.), na zahtjev investitora, mogu se projektirati i izgraditi na način da se čitava zgrada priključuje na javni vodoopskrbni sustav putem  jednog vodomjera odgovarajućeg profila.

(4) Prilikom izdavanja posebnih uvjeta priključenja za instaliranje jednog vodomjera na vodoopskrbni sustav za građevinu s više samostalnih uporabnih cjelina, u postupku dobivanja odgovarajućeg akta kojim se odobrava građenje, Isporučitelj upozorava stranku na nemogućnost izdavanja računa za potrošnju vode za posebne dijelove građevine.

(5) Na zahtjev investitora ili vlasnika, za građevinu s više samostalnih uporabnih cjelina, može se pored zasebnih vodovodnih priključaka, instalirati i zajednički priključak za vodoopskrbu zajedničkih dijelova zgrade.

(6) Pri rekonstrukciji postojeće građevine rekonstruira se i postojeći vodovodni priključak ukoliko se povećava protočna količina pitke vode, odnosno ako unutar jedne građevine nastaje više samostalnih uporabnih cjelina vrši se instaliranje dodatnih vodovodnih priključaka.

(7) Vodovodni i/ili kanalizacijski priključak se odobravaju za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda građevine odnosno nekretnine, te isti čine njezin pripadak odnosno slijede njenu pravnu sudbinu i ne mogu se prenositi na druge nekretnine.

(8) U kontrolnom oknu kanalizacijske mreže Isporučitelj mora prije priključenja građevine odnosno druge nekretnine fizički zapriječiti protok otpadnih voda.

(9) U postupku priključenja, fizička prepreka iz stavka 8. ovog članka se uklanja i obvezniku priključenja koji je ispunio uvjete priključenja propisane ovom Odlukom Isporučitelj omogućuje priključenje građevine, odnosno druge nekretnine.

 

Članak 11.

(1) Obveznik priključenja je za građevine (ili njen dio) odnosno druge nekretnine čija izgradnja je završena prije stupanja na snagu ove Odluke dužan podnijeti zahtjev za trajan priključak građevine na komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima:

-   u naseljima i drugim građevinskim područjima (odnosno njihovim dijelovima) gdje je već izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje otpadnih voda najkasnije u roku od godine dana računajući od dana zaprimanja obavijesti Isporučitelja o mogućnosti priključenja,

-   u naseljima i drugim građevinskim područjima (odnosno njihovim dijelovima) u kojima još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje otpadnih voda najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana zaprimanja obavijesti Isporučitelja o mogućnosti priključenja.

(2) Pisana obavijest iz prethodnog stavka ovog članka sadrži: obavijest o mogućnosti i obvezi priključenja na komunalne vodne građevine, rok za podnošenje zahtjeva za priključenje, popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev za priključenje te obrazac zahtjeva.

(3) Obveznik priključenja za novoizgrađenu građevinu (ili njenog dijela) čija izgradnja je završena nakon stupanja na snagu ove Odluke dužan je priključiti svoju građevinu na već izgrađene komunalne vodne građevine prije tehničkog pregleda odnosno prije početka uporabe građevine odnosno podnijeti zahtjev za priključenje u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti Isporučitelja o mogućnosti priključenja, dok je za priključenje na još neizgrađenu komunalnu vodnu građevinu taj rok isti kao u stavku 1., podstavak 2. ovog članka.

(4) Na područjima na kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno za javnu odvodnju, vlasnik građevine, investitor gradnje, ili suvlasnici posebnih dijelova zgrade, odnosno vlasnik druge nekretnine, može, privremeno, dok se ne stvore uvjeti za priključivanje na komunalne vodne građevine riješiti opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda na temelju važećeg Zakona i podzakonskih propisa koji uređuju javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju.

(5) Vlasnik ili investitor gradnje građevine, ili suvlasnici posebnih dijelova nekretnine, odnosno druge nekretnine gradi, održava i koristi, o svom trošku, objekte i uređaje kojima privremeno rješava opskrbu pitkom vodom, odnosno odvodnju otpadnih voda.

(6) Na traženje Općine, vlasnik odnosno investitor ili korisnik građevine (ili njenog dijela) je dužan ovlaštenoj osobi Općine odnosno Isporučitelja omogućiti slobodan pristup građevini, radi utvrđivanja broja i veličine samostalnih uporabnih cjelina i potrebe priključenja istih na komunalne vodne građevine.

 

Članak 12.

(1) Izuzete su od obveze priključenja na komunalne vodne građevine i ne mogu se suglasno ovoj Odluci obvezati na priključenje građevine izgrađene u naseljima i na područjima Općine, na kojima nije izgrađen sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje otpadnih voda na koje se građevine mogu priključiti odnosno ako su isti udaljeniji više od 20 metara od regulacijske linije građevne čestice.

(2) Od obveze priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu privremeno su izuzeti i vlasnici građevina koji radi priključenja građevine moraju ishoditi pravo služnosti javnih vodova na nekretnini u vlasništvu druge osobe, ako su isti na odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu u skladu s odredbama važećeg Zakona.

(3) Od obveze priključenja na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju privremeno su izuzeti vlasnici građevina koji radi priključenja građevine moraju ishoditi pravo služnosti kanalizacijskih internih vodova na nekretnini u vlasništvu druge osobe, kao i vlasnici građevina za čije je priključenje na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju potrebno ugraditi tlačni vod i interne crpke, ako su isti na odgovarajući način pojedinačno riješili odvodnju otpadnih voda u skladu s odredbama važećeg Zakona.

(4) Vlasnici građevina iz stavka 2. i 3. ovoga članka dužni su dostaviti Isporučitelju odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju da zadovoljavaju uvjete za oslobođenje od obveze priključenja.

(5) Isporučitelj obvezniku priključenja iz stavka 2. i 3. ovog članka dostavlja obavijest o mogućnosti priključenja sukladno odredbi članka 11. stavak 1. i 2. ove Odluke, a po zaprimanju odgovarajuće dokumentacije kojom obveznik priključenja dokaže uvjete iz stavka 2. i 3. ovog članka, o utvrđenom sastavlja službenu bilješku koja se dostavlja Općini i inspektoru Državnog inspektorata na znanje.

(6) Privremena izuzeća iz stavka 1. ovog članka traju dok se ne promijene tehničko-tehnološki uvjeti priključenja na komunalne vodne građevine.

(7) U naseljima i drugim građevinskim područjima (odnosno njihovim dijelovima) u kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe, vlasniku/investitoru se dopušta privremeno rješavanje opskrbe vodom izgradnjom cisterne.

(8) U naseljima i drugim građevinskim područjima (odnosno njihovim dijelovima) u kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine javne odvodnje otpadnih voda, vlasniku/investitoru se dopušta privremeno priključenje građevine ili druge nekretnine na propisno izgrađenu vodonepropusnu sabirnu ili septičku jamu odnosno biološki pročistač odgovarajućeg kapaciteta za prikupljanje otpadnih voda, a sve na način sukladan važećem Zakonu i podzakonskim aktima, Odluci o odvodnji otpadnih voda za Općinu, te posebnim uvjetima „Hrvatskih voda“.

 

III. POSTUPAK ZA PRIKLJUČENJE I ROKOVI ZA PRIKLJUČENJE

 

 

Članak 13.

(1) Postupak priključenja na komunalne vodne građevine pokreće se podnošenjem jedinstvenog zahtjeva za priključenje, ako su stvoreni preduvjeti za priključenje nekretnine na javnu vodoopskrbnu mrežu i na javnu mrežu odvodnje otpadnih voda.

(2) Zahtjev za priključenje samo na javnu vodoopskrbnu mrežu kao komunalnu vodnu građevinu podnosi se ukoliko javni sustav odvodnje otpadnih voda nije izgrađen ili ukoliko je riječ o priključku za poljoprivredno zemljište.

(3) Zahtjev za priključenje samo na javni sustav odvodnje otpadnih voda kao komunalnu vodnu građevinu podnosi se ukoliko je nekretnina već priključena na javnu vodoopskrbnu mrežu kao komunalnu vodnu građevinu.

(4) Građevina se ne smije priključiti samo na javnu vodoopskrbnu mrežu, a bez priključenja i na javnu mrežu odvodnje otpadnih voda kad je ista izgrađena.

(5) Kod instaliranja privremenog priključaka za objekte u gradnji na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, vrši se privremeno priključenje i na javnu mrežu odvodnje otpadnih voda, ukoliko je ista kao komunalna vodna građevina za javnu odvodnju otpadnih voda izgrađena do građevinske parcele.

(6) Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine ili njenog dijela odnosno druge nekretnine te investitor ili korisnik građevine ili njenog dijela odnosno korisnik druge nekretnine kada ga je za tu radnju ovlastio vlasnik predmetne nekretnine temeljem punomoći, ugovora ili drugog akta ovjerenog kod javnog bilježnika.

(7) Zahtjev za priključenje se podnosi Isporučitelju, u pisanom obliku na propisanom obrascu javno dostupnom i na internetskim stranicama Isporučitelja.

 

Članak 14.

(1) Uz zahtjev za priključenje građevina odnosno druge nekretnine na komunalne vodne građevine podnositelj zahtjeva prilaže dokumentaciju navedenu u Pravilniku o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Isporučitelja, koji se objavljuje na internetskoj stranici Isporučitelja.

(2) Isporučitelj u obradi zahtjeva za priključenje ima pravo od podnositelja zahtjeva tražiti na uvid originale dokumenata koji se mogu kao neovjereni preslici prilagati zahtjevu, kao i tražiti dodatnu dokumentaciju na uvid ako je to potrebno za obradu pojedinog zahtjeva.

 

Članak 15.

(1) Vlasnik građevine, odnosno posebnog dijela građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu ili vlasnik druge nekretnine može podnijeti Isporučitelju zahtjev za odvajanje, premještanje, rekonstrukciju ili uklanjanje vodovodnog, odnosno kanalizacijskog priključka.

(2) Zahtjev iz prethodnog stavka ovoga članka može podnijeti i korisnik građevine, odnosno posebnog dijela građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu ili korisnik druge nekretnine, kada ga je za tu radnju ovlastio vlasnik predmetne nekretnine temeljem punomoći, ugovora ili drugog akta ovjerenog kod javnog bilježnika.

(3) Na postupak odvajanja, premještanja, rekonstrukcije ili uklanjanja vodovodnih odnosno kanalizacijskih priključaka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ove Odluke o uvjetima i postupku izgradnje novih priključaka odnosno za svaku od navedenih aktivnosti sklapa se ugovor između korisnika i Isporučitelja o realizaciji iste.

(4) Sve poslove vezane uz odvajanje, premještaj, rekonstrukciju ili uklanjanje vodovodnih priključaka izvodi Isporučitelj, a troškove snose vlasnici građevine odnosno podnositelji zahtjeva za izvođenje radova.

 

Članak 16.

(1) Kada građevinu za koju je izveden jedan zajednički vodovodni priključak koriste potrošači različitih kategorija (u odnosu na cijenu vode), Isporučitelj može zahtijevati odvajanje vodovodnog priključka u roku koji ne može biti kraći od 30 dana, a u kojem je vlasnik građevine odnosno posebnog dijela građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu dužan izvršiti odvajanje vodovodnog priključka.

(2) Zahtjev iz prethodnog stavka ovoga članka sadrži sljedeće: obavijest o dužnosti odvajanja vodovodnog priključka, rok za podnošenje zahtjeva za odvajanje vodovodnog priključka, te podatke o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz zahtjev za odvajanje.

 

Članak 17.

(1) Zahtjevu za priključenje nekretnine na komunalne vodne građevine prilaže se i dokaz o uplati naknade za obradu zahtjeva za priključenje na komunalne vodne građevine, koja je prihod Isporučitelja, u kojoj se posebno zaračunava iznos za obradu zahtjeva za priključenje na javnu vodoopskrbnu mrežu, a posebno iznos za obradu zahtjeva za priključenje na javnu mrežu odvodnje otpadnih voda, a sve prema cjeniku Isporučitelja .

(2) Iznos naknade za obradu zahtjeva za priključenje nekretnine na komunalne vodne građevine je isti i ne ovisi o broju priključaka nekretnine na javnu vodoopskrbnu mrežu, odnosno na broj priključaka na javnu mrežu odvodnje otpadnih voda.

 

Članak 18.

(1) Isporučitelj na temelju zahtjeva za priključenje na komunalne vodne građevine, provodi postupak za realizaciju priključenja.

(2) U obradi zahtjeva za priključenje Isporučitelj obrađuje tehničko-tehnološke pretpostavke za odobravanje zatraženog priključka, uz ispunjenje ostalih uvjeta prema odredbama ove Odluke i prema Pravilniku o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.

(3) Ako po kompletnom zahtjevu postoje uvjeti iz stavka 2. ovog članka za realizaciju zatraženog priključka na komunalne vodne građevine, Isporučitelj u roku od 30 dana od dana zaprimanja kompletnog zahtjeva, priprema i dostavlja podnositelju zahtjeva za priključenje prijedlog ugovora o priključenju nekretnine na komunalne vodne građevine.

(4) Ako ne postoje uvjeti iz stavka 2. ovog članka za realizaciju zatraženog priključka na komunalne vodne građevine, Isporučitelj će podnositelja zahtjeva pisano obavijestiti o nemogućnosti realizacije priključenja, s obrazloženjem. Obavijest o nemogućnosti realizacije priključenja ima se donijeti u roku 30 dana od dana zaprimanja kompletnog zahtjeva, odnosno u istom roku i u slučaju nekompletnog zahtjeva ako je iz sadržaja istog nesporno da za zatraženi priključak ne postoje uvjeti iz stavka 2. ovog članka.

(5) Isporučitelj će u slučaju zaprimanja nekompletnog zahtjeva sukladno odredbama članka 14. ove Odluke, a u slučaju kad se procjenjuje da bi postojale pretpostavke za odobrenje priključka sukladno odredbi stavka 2. ovog članka, pisanim putem pozvati podnositelja zahtjeva da istog dopuni u roku od 15 dana, a ako isti to ne učini u danom roku, Isporučitelj će zahtjev za priključenje odbiti zbog nekompletnosti.

(6) Ne smatraju se dozvolom za priključenje na vodovodni odnosno kanalizacijski priključak posebni uvjeti priključenja građevine ili druge nekretnine koje Isporučitelj u pisanom obliku izda u postupku ishođenja akta za građenje.

 

Članak 19.

(1) Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine s Isporučiteljom zaključuje jedinstveni ugovor o izgradnji priključaka na komunalne vodne građevine, ako se nekretnina priključuje na vodoopskrbnu mrežu i na mrežu odvodnje otpadnih voda, odnosno Ugovor samo za realizaciju jedne vrste priključka ako se radi samo o priključku na javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju otpadnih voda.

(2) Ugovor o izgradnji priključaka obvezno sadrži: naziv, adrese i zastupanje ugovornih strana, podatke o građevini odnosno drugoj nekretnini koja se priključuje (mjesto, adresa, katastarska oznaka i sl.), broj samostalnih uporabnih cjelina koje su već priključene i na koje komunalne vodne građevine, vrstu, tip i broj priključaka koji se instalira i za koje samostalne uporabne cjeline, cijenu i rok izgradnje priključaka, odredbe o načinu korištenja priključaka i načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga, te odredbu o predaji priključaka u vlasništvo Isporučitelja bez naknade. Troškovnik radova razdvojen na  priključak(e) za vodoopskrbu i na priključak na odvodnju, tehnički opis priključenja i skica priključenja čine sastavni dio ugovora o priključenju.

(3) Podnositelj zahtjeva je dužan je sklopiti s Isporučiteljom ugovor iz stavka 1. ovoga članka u roku od 10 dana od dana primitka prijedloga ugovora od strane Isporučitelja.

 

Članak 20.

(1) Radove priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine izvodi Isporučitelj  ili njegov ugovaratelj.

(2) Na traženje vlasnika ili investitora građevine dopustit će se da on sam izvede građevinske radove iskopa, proboja i sl., koji su potrebni za priključenje građevine, ako bi mu to smanjilo troškove priključenja, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave zakonito i prema pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe Isporučitelja. U svakom slučaju, postavljanje posteljice na priključnom vodu i zatrpavanje istog izvodi isključivo Isporučitelj vodne usluge, kao i završno uređenje javne površine odnosno postavljanje vodomjernog okna ili graničnog kanalizacijskog okna na javnoj površini.

(3) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine plaća cijenu stvarnih troškova (rada i utrošenog materijala) na izvedbi priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine, Isporučitelju prema računu za obavljeni posao.

(4) Isporučitelj je obvezan priključiti građevinu (ili dio građevine) odnosno drugu nekretninu na komunalnu vodnu građevinu u roku od 30 dana od dana po podnositelju zahtjeva izvršenih radova iz stavka 2. ovog članka, odnosno u roku od 30 dana od obostranog potpisa Ugovora iz članka 19. stavak 1. ako je utvrđeno da se svi radovi imaju izvršiti po Isporučitelju.

(5) Iznimno, u slučaju nastupa objektivnih okolnosti, rok iz stavka 4. ovoga članka može se produžiti, o čemu Isporučitelj pisanim putem obavještava podnositelja zahtijeva s kojim je potpisan ugovor iz članka 19. ove Odluke.

(6) Priključenjem građevine odnosno druge nekretnine na vodovodni odnosno kanalizacijski priključak investitor ili vlasnik građevine odnosno druge nekretnine postaje korisnik vodnih usluga Isporučitelja u pogledu opskrbe pitkom vodom te odvodnje otpadnih voda, sa svim pravima i obvezama koje mu pripadaju po zakonu, ovoj Odluci, te općim i pojedinačnim aktima Isporučitelja.

(7) Nakon priključenja građevine ili druge nekretnine na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju otpadnih voda, vlasnik građevine je dužan sve dotadašnje instalacije koje se više neće koristiti, sanirati i staviti izvan funkcije, u roku od 6 mjeseci od priključenja.

(8) Reguliranje prava prekopa javne površine za izvedbu priključka na komunalne vodne građevine provodi Isporučitelj prema nadležnom upravnom tijelu Općine nakon što podnositelj zahtjeva potpiše Ugovor o priključenju.

 

IV. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

 

 

Članak 21.

(1) Tehničko – tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje Isporučitelj Pravilnikom o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.

(2) Akt iz stavka 1. ovog članka Isporučitelj objavljuje na internetu i na drugi prikladan način i dužan ga je učiniti dostupnim javnosti dok važi.

(3) Priključivanje na komunalne vodne građevine mora se u tehničko – tehnološkom smislu izvesti prema pravilima struke, vodeći računa da se obavi uz najmanje troškove, da se osigura funkcioniranje priključaka, te da se priključenjem novog korisnika ne naruši odgovarajući standard vodne usluge ranije priključenih korisnika.

(4) Građevina se ne može priključiti na komunalne vodne građevine sve dok se javna vodoopskrbna mreža i javna mreža odvodnje otpadnih voda ne izgradi do same parcele građevine za koju se traži instaliranje priključaka, odnosno na udaljenost ne veću od 20 metara od regulacijske linije građevne čestice, sve prema Pravilniku o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, kojeg donosi Isporučitelj.

 

Članak 22.

Oborinske vode građevine odnosno druge nekretnine ne smiju se ispuštati u javni sustav odvodnje otpadnih voda.

 

Članak 23.

Zahtjevu za promjenu statusa vodovodnog priključka; privremeni priključak za objekte u gradnji u priključak za izgrađene građevinske objekte, priključak s ograničenim korištenjem za poljoprivredno zemljište u priključak za poljoprivredno zemljište i sl., prilaže se dokaz o uplati naknade za obradu zahtjeva i ostalu potrebnu dokumentaciju s kojom se opravdava zahtjev, a Isporučitelj s korisnikom vodnih usluga, sklapa Ugovor o promjeni statusa vodovodnog priključka.

 

V. FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD  STRANE BUDUĆIH KORISNIKA

 

 

Članak 24.

(1) U slučaju kada gradnja ili rekonstrukcija određene komunalne vodne građevine nije predviđena trogodišnjim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga za čije priključenje je potrebna izgradnja ili rekonstrukcija iste, mogu sudjelovati u financiranju njene gradnje ili rekonstrukcije, pod uvjetima koji se utvrđuju ugovorom s Isporučiteljem, bez prava na povrat sredstava.

(2) Ako je gradnja ili rekonstrukcija određene komunalne vodne građevine nije planirana godišnjim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina, ali je predviđena trogodišnjim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga za čije priključenje je potrebna izgradnja ili rekonstrukcija iste, mogu sudjelovati u financiranju njene gradnje ili rekonstrukcija, pod uvjetima koji se utvrđuju ugovorom s Isporučiteljem, uz pravo na povrat uloženih sredstava u roku koji ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora.

VI. ISKLJUČENJE NEKRETNINE S KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

 

 

Članak 25.

(1) Isporučitelj će korisniku obustaviti pružanje usluge javne vodoopskrbe, odnosno izvršiti će isključenje nekretnine s vodoopskrbne mreže, u slijedećim slučajevima:

 1. bilo kakvog neovlaštenog pačanja u javnu vodoopskrbnu mrežu ili priključnu javnu vodovodnu  instalaciju, odnosno neovlaštenog pačanja u javnu kanalizacijsku mrežu, kao npr:
 • neovlašteno postavljanje odvojka na priključnom vodu, ispred vodomjera,
 • neovlašteno izmještanje trase priključka, promjena profila priključka, izmještanje vodomjera i okna vodomjera i sl.,
 • neovlašteno demontiranje, skidanje i okretanje vodomjera i instalacija do vodomjera, oštećenje ili skidanje plombi i sl.,
 • neovlašteno priključenje na javni sustav odvodnje otpadnih voda,
 1. priključenja susjedne nekretnine na svoju internu instalaciju, odnosno korištenje priključka u nenamjenske svrhe,
 2. instaliranja uređaja za povećanja tlaka iza vodomjera, na internoj instalaciji i bez prekidnog bazena,
 3. ako korisnik na zahtjev Isporučitelja ne izvede tehničke mjere koje će potpuno onemogućiti miješanje vode iz vodovodne instalacije korisnika, odnosno instalacije koja se napaja iz vlastitog izvora, s vodom iz javne vodoopskrbne mreže,
 4. ako zbog stanja vodomjernog okna, stanja odvodnje otpadnih voda i sl. prijeti opasnost od zagađenja vode, odnosno ako se ugrožava zdravlje korisnika vode ili kvaliteta vode u javnoj vodoopskrbnoj mreži,
 5. ako korisnik onemogućava Isporučitelju da okno vodomjera, u kojem je otežan rad oko izmjene, održavanja i čitanja vodomjera, prilagodi tipskoj izvedbi, odnosno da ga premjesti na drugu lokaciju,
 6. na temelju pisanog naloga komunalnog redara ili inspektora Državnog inspektorata, kad korisnik neopravdano odbija priključenje građevine na sustav javne odvodnje za koju postoje tehnički uvjeti za priključenje,
 7. na temelju pisanog naloga komunalnog redara u slučaju prelijevanja sadržaja septičke jame u okolni prostor,
 8. ako korisnik na zahtjev Isporučitelja i putem Isporučitelja ne odvoji vodovodni priključak kada se isti koristi u različite namjene (stanovanje, poslovni prostor, hidrantska mreža ),
 9. ako korisnik onemogući Isporučitelju slobodan pristup vodomjeru, kontrolu utroška vodne usluge, stanja vodomjera i spremišta vodomjera, te kontrolu vodovodne instalacije koja se opskrbljuje iz javnog vodovoda,
 10. kada korisnik ne podmiri svoje obveze prema Isporučitelju vezane za priključivanje nekretnine na komunalne vodne građevine, odnosno kada korisnik ne plati račun za vodnu uslugu, sve ni u roku od 15 dana od dospjelosti računa i sve ukoliko isti u dodatnom roku danom opomenom od strane Isporučitelja, ne plati dug prema Isporučitelju,
 11. ako se korisnik ne pridržava odredaba o racionalnom trošenju vode za vrijeme ograničenja potrošnje vode,
 12. ako korisnik odbije primiti račun ili opomenu za isporučenu vodnu uslugu,
 13. ako korisnik o promjeni adrese ne obavijesti Isporučitelja u roku od 15 dana od dana promjene, pa se zbog toga nije mogla izvršiti ni ponovljena dostava računa ili opomena,
 14. ako korisnik na javnu ili internu kanalizacijsku mrežu ima spojenu odvodnju oborinskih voda (krovnih voda, voda s parcele),
 15. ako korisnik u javnu kanalizacijsku mrežu ispušta otpadne vode kvalitete protivno odredbama Pravilnika o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Isporučitelja,
 16. ako korisnik neovlašteno koristi vodne usluge i protivno odredbama ugovora sklopljenim s Isporučiteljem i protivno Pravilnika o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Isporučitelja,
 17. ako korisnik otkazuje korištenje priključka za vodnu uslugu, koje može biti samo trajno,
 18. kad se vrše popravci kvarova ili drugi radovi na javnoj mreži i uređajima koji iziskuju obustavu isporuke vode.

 

(2) Ukoliko se utvrdi da je neka od radnji navedenih u točki 1. i 2. prethodnog stavka napravljena, ili ako je napravljena bilo koja druga radnja iz prethodnog stavka koja ugrožava zdravlje korisnika vodnih usluga, Isporučitelj isto zapisnički utvrđuje i prijavljuje nadležnom tijelu, te se korisnika odmah, bez obavijesti isključuje iz sustava vodoopskrbe, a za ponovno priključenje na javnu vodoopskrbnu mrežu korisnik je dužan:

-   platiti moguću količinu neovlašteno potrošene vode, prema procjeni Povjerenstva Isporučitelja,

-   platiti moguće dospjele obveze korisnika s obračunatim zateznim kamatama,

-   poduzeti potrebne mjere po nalogu Isporučitelja ili komunalnog redara ili inspektora Državnog inspektorata,

-   platiti troškove isključenja i ponovnog priključenja korisnika na vodoopskrbni sustav, te troškova nastale u svezi otklanjanja stanja zbog kojeg  je korisnik isključen iz sustava vodoopskrbe, sve prema cjeniku Isporučitelja.

 

(3) Za slučajeve navedene u točkama 3.-17. stavka 1. ovog Članka, korisnik se isključuje iz sustava vodoopskrbe ukoliko isti u roku danom Opomenom od strane Isporučitelja, koji ne smije biti kraći od osam dana, ne otkloni razloge zbog kojih bi mu se trebala obustaviti isporuka vode.

 

(4) Za slučajeve kada se obustava isporuke vode korisnicima izvrši zbog slučajeva navedenih u točkama  3.-17. stavka 1. ovog Članka, korisnik je za ponovno priključenje na javnu vodoopskrbnu mrežu dužan:

-   otkloniti moguće tehničke propuste ,

-   podmiriti moguće obveze po računima prema Isporučitelju ,

-   poduzeti potrebne mjere po nalogu Isporučitelja ili komunalnog redara ili inspektora Državnog inspektorata,

-   podmiriti troškove isključenja i ponovnog priključenja korisnika na vodoopskrbni sustav, te troškova nastale u svezi otklanjanja stanja zbog kojeg  je korisnik isključen iz sustava vodoopskrbe, sve prema cjeniku Isporučitelja.

 

(5) Ukoliko je nekretnina zbog krivnje korisnika  (točka 1.-17. stavak 1. ovog Članka) dvije godine isključena iz sustava vodoopskrbe, tada korisnik gubi pravo na priključak.

 

(6) Za ponovno instaliranje vodovodnog priključka za nekretnine iz prethodnog stavka, uz redoviti postupak za instaliranje priključka potrebno je podmiriti i moguće nepodmirene obveze po prijašnjem priključku s te nekretnine.

 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 26.

Ova Odluka se nakon donošenja dostavlja Isporučitelju, koji je dužan Odluku objaviti na internetu i na drugi prikladan način, te je učiniti dostupnom javnosti za cjelokupno vrijeme njezina važenja.

 

Članak 27.

Isporučitelj je obvezan uskladiti postojeći Pravilnik o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga s odredbama ove Odluke, te s odredbama važećeg Zakona, u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

Članak 28.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalne vodne („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 1/13).

 

Članak 29.

(1) Postupci koji su, kao zahtjevi za priključenje nekretnine na komunalne vodne građevine kod Isporučitelja, započeti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine („Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 1/13).

(2) Odobreni priključci po zahtjevima za priključenje za koje su već izdani pravomoćni i izvršni upravni akti, a po kojima nije izvršeno plaćanje naknade za priključenje ne mogu se poništavati.

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja u  „Službenom glasniku Općine Sutivan“.

 

 

Klasa: 325-01/13-01/0006

Urbroj:2104/08-01-01-13-0002

Sutivan, 22. studenoga 2013. godine

 

 

 

 

Predsjednik

Općinskog vijeća

Matko Radolfi

 

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 70/00 i 114/01), te članka 32. Statuta Općine Sutivan (“Službeni glasnik Općine Sutivan”  broj 7/13) Općinsko vijeće Općine Sutivan, na 7.  sjednici održanoj   22. studenoga  2013. godine, donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o raspolaganju, korištenju i upravljanju nekretnina

 u vlasništvu Općine Sutivan

 

 1. I.              UVODNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se nadležnost, postupak, način i pravila postupanja u stjecanju, otuđenju, terećenju i upravljanju  nekretninama u vlasništvu Općine Sutivan, osim postupka davanja na privremeno korištenje javnih površina i davanja u zakup poslovnog prostora koji su regulirani posebnim Odlukama.

 

Članak 2.

 

Ovom Odlukom naročito se uređuje:

-stjecanje, otuđenje i trećenje nekretnina,

- način otuđenja i provođenje postupka otuđenja nekretnina,

- posebni uvjeti prodaje poslovnog prostora u vlasništvu Općine,

- ostvarivanje i zasnivanje služnosti i drugih prava na nekretninama.

Nekretnine u smislu ove Odluke smatraju se nekretnine koje pripadaju Općini prema Zakonu o lokalnoj upravi i samoupravi, nekretnine koje je Općina stekla na drugi način i nekretnine koje će općina steći nakon stupanja ove Odluke na snagu.

Ova Odluka se ne primjenjuje na raspolaganje nekretninama kroz postupke dodjele koncesija ili uspostavu odnosa javno-privatnog partnerstva, što je uređeno posebnim zakonima.

 

TEMELJNE ODREDBE

1.Upravljanje nekretninama

Članak 3.

 

Pod  raspolaganjem nekretnina podrazumijeva se stjecanje, otuđenje-prodaju, davanje i primanje na dar nekretnina, zamjena, davanje u najam, odnosno zakup i drugi načini raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sutivan, zasnivanje stvarnih prava služnosti ili tereta na nekretninama, uspostava prava građenja, razvrgnuće suvlasničke zajednice,  sukladno zakonskim propisima.

 

Općina može nekretnine prodati i dati u zakup i na drugi način njima raspolagati na temelju javnog natječaja i uz naknadu tržišne cijene.

 

 

 

Članak 4.

 

Odluke o prodaji, darovanju i založnom terećenju na nekretninama u vlasništvu Općine donosi Općinsko vijeće.

Odgovarajuće postupke u svezi raspolaganja može provoditi tijelo koje na to ovlasti Općinsko vijeće.

Odluka o prodaji i raspisivanju natječaja obavezno sadrži:

- oznaku i površinu nekretnine,

- početnu cijenu,

- iznos i način plaćanja jamčevine,

- rok zaključenja ugovora,

- rok i način plaćanja kupoprodajne cijene i

- pravo nadležnog tijela da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

Članak 5.

 

Kad je Općina iz posebnih razloga zainteresirana za stjecanje točno određene nekretnine (napr. za potrebe izgradnje građevina i opreme komunalne infrastrukture, očuvanje kulturne baštine, razvoj poduzetništva) u stjecanju vlasništva te nekretnine primjenit će se postupak izravne pogodbe uzimajući u obzir tržišnu cijenu nekretnine.

 

Odluku iz prethodnog stavka donosi Općinsko vijeće a načelnik provodi.

 

Zamjena nekretnina, kao način sticanja i istovremeno otuđivanja nekretnine, obavit će se  na temelju javnog natjecanja, a iznimno izravnom pogodbom u slučaju iz stavka 1. ovog članka vodeći računa o tržišnoj vrijednosti nekretnine koja je predmet kupnje.

 

Članak 6.

 

Dijelovi ulice, trgova i drugih javnih površina mogu se davati u zakup na određeno vrijeme samo ako se time bitno  ne narušava osnovna namjena tih prostora.

    Članak 7.

 

Javna površina iz članka 6. ove Odluke može se dati u zakup korisniku poslovnog prostora uz dio javne površine koji se daje u zakup, izravnom pogodbom ukoliko prihvati određeni iznos zakupnine  i uredno ispunjava financijske obveze prema Općini.

 

Na zakup dijelova ulica, trgova i drugih javnih površina primjenjuje se  posebna Odluka o davanju u najam javnih površina.

 

Članak 8.

 

Tržišna cijena je naviša cijena ponuđena u postupku javnog natječaja odnosno usmenog nadmetanja.

Početnu cijenu u postupku provođenja natječaja utvrđuje Općinsko vijeće u Odluci o odobrenju prodaje određene nekretnine.

Cijena iz prethodnih stavaka utvrđuje se uz prethodno pribavljeno mišljenje Porezne uprave, odnosno ovlaštenog  sudskog vještaka odgovarajuće struke.

 

Članak 9.

 

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti u roku od najkasnije 30 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

U slučaju zakašnjenja u plaćanju kupoprodajne cijene kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu kamatu za vrijeme kašnjenja.

Općinsko vijeće (načelnik) može iznimno na zahtjev kupca odobriti plaćanje kupoprodajne cijene u najviše 6(šest)mjesečnih uzastopnih  rata s kamatom od 5%, ukoliko kupac pravovremeno plati svaku ratu. Za zakašnjenje u plaćanju pojedinačne rate u narednom će se periodu zaračunati zakonska zatezna kamata.

Mogućnost i uvjeti obročnog plaćanja obvezno se unose u natječaj o prodaji nekretnine.

Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac stiče uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon što je u potpunosti podmirio sve obvete prema Općini utvrđene kupoprodajnim ugovorom.

 

Članak 10.

 

U slučaju primitka dvije ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost će imati ponuda kod koje je ponuđeno jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene.

 

Članak 11.

 

Jedinstveni upravni odjel dužan je ustrojiti i uredno voditi evidenciju – registar nekretnina u vlasništvu Općine, poduzimati mjere i aktivnosti na sređivanju zemljišno-knjižnog stanja nekretnina kao i druge mjere radi sređivanja i zaštite prava Općine na nekretninama u njenom vlasništvu odnosno posjedu.

 

Članak 12.

 

Za poslovne prostore, te druge zgrade i zemljišta u vlasništvu Općine, JUO dužan je voditi pojedinačne dosijee s ugovorom ili drugom osnovom stjecanja vlasništva nekretnine, vlasničkim listom, preslikom katastarskog plana te ugovore, odluke, rješenja i druge akte koji su osnov stjecanja narečenih prava drugih osoba na predmetnoj nekretnini.

.

Članak 13.

 

JUO – voditelj poslova  za financije dužan  je voditi ažurnu evidenciju  o plaćanju kupoprodajne cijene i eventualnih kamata kod prodaje nekretnine te naplate zakupnina i najamnina za nekretnine date u zakup odnosno najam i podnositi izvješće načelniku s prijedlogom o poduzimanju odgovarajućih mjera (prisilna naplata, otkaz korištenja i sl.).

 

2.Posebne odredbe o prodaji poslovnog prostora

 

Članak 14.

 

Poslovni prostori u vlasništvu Općine mogu se prodavati samo po tržišnoj cijeni utvrđenoj po provedenom javnom natječaju.

Sredstva polučena prodajom poslovnog prostora u vlasništvu Općine mogu se koristiti za gradnju ili kupnju novog prostora i građevina, otkup zemljišta i gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

 

Članak 15.

 

U slučaju prodaje poslovnog prostora  zakupcima koji su u poslovni prostor za njihovo normalno korištenje van tekućeg održavanja uložili vlastita sredstva, priznat će se umanjenje kupoprodajne cijene za vrijednost ulaganja.

Visina ulaganja u smislu prethodnog stavka utvrdit će se temeljem nalaza ovlaštenog sudskog vještaka.

Ukoliko zakupac ne kupi poslovni prostor vrijednost ulaganja iz stavka 1. ovog članka isplatit će mu se iz polučene kupoprodajne cijene poslovnog prostora.

 

Članak 16.

 

Mogućnost obročnog plaćanja kod prodaje poslovnog prostora u smislu odredbi ove Odluke navest će se u natječaju.

 

3.Natječaj za prodaju nekretnina

 

Članak 17.

 

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine može se provesti:

a)    pisanim javnim nadmetanjem

b)   usmenim javnim nadmetanjem.

 

U javnom prikupljanju zatvorenih  pismenih ponuda natjecatelji ponude predaju u zatvorenim omotnicama.

Usmeno javno nadmetanje je postupak u kojem se natjecatelji usmeno nadmeću o visini kupoprodajne cijene.

 

 

Članak 18.

Natječaj obvezno sadrži:

-       oznaku i površinu, odnosno adresu i opis nekretnine,

-       podatke o opremljenosti zemljišta,

-       podatke iz prostorno-planske dokumentacije,

-       početni iznos kupoprodajne cijene,

-       mjerilo za odabir najpovoljnije ponude,

-       dokumentaciju koja se mora priložiti uz ponudu,

-       namjenu nekretnine ako je određena

-       iznos i način plaćanja jamčevine, uz napomenu da se jamčevina ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se se ugovor raskine zbog neplaćanja kupoprodajne cijene,

-       rok za zaključenje ugovora,

-       način i rok  plaćanja kupoprodajne cijene,

-       naznaku da će se tabularna isprava za upis vlasništva izdati nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti  (i kad je ugovorena obročna otplata)

-       rok za podnošenje ponuda,

-       obvezu kupca, ukoliko zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene, na plaćanje zakonskih zateznih kamata od dana dospijeća do dana plaćanja,

-       pravo prodavatelja da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača,

-       pravo prodavatelja da, ukoliko kupac zakasni s plaćanjem više od 90 dana, može raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati,

-       mogućnost  i vrijeme uvida nekretnine,

-       mjesto i vrijeme javnog nadmetanja odnosno otvaranja ponuda,

-       adresa i vrijeme dostave prijave (kod usmenog javnog nametanja) odnosno ponude (kod sustava zatvorene ponude),

-       mogućnost obročnog plaćanja kupoprodajne cijene.

 

Natječaj može sadržavati i druge uvjete i podatke o nekretnini koja je predmet natječaja.

 

Članak 19.

 

Nekretnine u vlasništvu Općine mogu se bez natječaja prodati samo u zakonom i ovom Odlukom predviđenim slučajevima.

 

Članak 20.

 

Visina početne cijene koja se objavljuje u natječaju za prodaju nekretnine utvrđuje se Odlukom Općinskog vijeća o odobrenju  prodaje predmetne nekretnine.

Prilikom podnošenja ponuda plaća se jamčevina.

Jamčevina iznosi 10% od utvrđene početne cijene.

Potvrda o uplati jamčevine ili garancije banke u iznosu potrebne jamčevine da će banka na zahtjev Općine isplatiti iznos jamčevine, mora biti dostavljena uz ponudu.

Natjecateljima koji nisu uspjeli u postupku natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana okončanja postupka natječaja.

Natjecatelj koji uspije u natječaju i naknadno odustane od zaključenja ugovora nema pravo na povrat jamčevine.

 

Članak 21.

 

Rok za podnošenje prijava odnosno davanja ponude je najmanje  15 dana  od dana objave natječaja.

Javno nadmetanje ili otvaranje ponuda  mora se provesti  u roku od najduže 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava odnosno ponude.

 

 

Članak 22.

 

Natječaj temeljem odluke Općinskog vijeća o odobrenju prodaje nekretnine raspisuje načelnik.

 

Članak 23.

 

Natječaj se objavljuje u dnevnom ili lokalnom listu.

 

Članak 24.

 

            Ako se natječaj provodi usmenim javnim nadmetanjem, načelnik uz Odluku o raspisivanju tog natječaja donosi rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu usmenog javnog nadmetanja.

Stručno povjerenstvo iz prethodnog stavka prije početka nadmetanja utvrđuje koji su natjecatelji uplatiti jamčevinu i time mogu pristupiti usmenom javnom nadmetanju.

Prijava natjecatelja koji nije pristupio javnom nadmetanju neće se uzeti u razmatranje.

 

Članak 25.

 

Ukoliko se na natječaj javi samo jedan ponuditelj Općinsko vijeće može odrediti da se nekretnina proda tom natjecatelju ili da se natječaj ponovi.

 

 

Članak 26.

 

Prije početka usmenog javnog nadmetanja stručno povjerenstvo koje provodi usmeno javno nadmetanje odredit će minimalni iznos svakog povećanja  ponude.

 

 

Članak 27.

 

Nakon što je u postupku nadmetanja utvrđen najviši iznos ponuđene cijene smatra se da je postupak nadmetanja završen i utvrđuje se koji je natjecatelj – ponuditelj ponudio navišu cijenu za  nekretninu.

Ako ponuditelj koji je u smislu prethodnog stavka stekao pravo na kupnju nekretnine odustane od sklapanja ugovora o kupnji, gubi pravo na povrat jamčevine.

 

Članak 28.

 

Natjecatelj koji nije u natječaju objavljenom mjestu i vremenu pristupio nadmetanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

 

Članak 29.

 

Natječajni postupak usmenog javnog nadmetanja okončava se Odlukom Općinskog vijeća na temelju koje se zaključuje ugovor o prodaji nekretnine. Odlukom o prodaji ovlašćuje se načelnik  Općine za potpisivanje ugovora o prodaji.

 

Članak 30.

 

Natjecatelji koji su podnijeli ponude u postupku pisanog javnog nadmetanja imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda.

 

Članak 31.

 

O postupku usmenog javnog nadmetanja odnosno otvaranja ponuda u pisanom javnom nadmetanju, vodi se zapisnik. Zapisnik se dostavlja svim natjecateljima.

 

Članak 32.

 

Natječajni postupak za pismeno javno nadmetanje  okončava se Odlukom Općinskog vijeća na temelju koje se zaključuje ugovor o prodaji nekretnine iz natječaja.

 

4.Zasnivanje prava na nekretninama u vlasništvu Općine

 

Članak 33.

 

Stvarnu služnost na nekretninama u vlasništvu  Općine može se zasnovati:

-       Ako je to nužno za odgovarajuće korištenje povlasne nekretnine

-       Ako se time bitno ne ugrožava normalno korištenje nekretnine u vlasništvu Općine  – poslužne nekretnine

-       Ako se Općini isplati aktom o osnivanju služnosti utvrđena naknada.

 

Naknada za zasnivanje stvarne služnosti utvrđuje se odlukom o zasnivanju.Ako se služnost u smislu ovog članka zasniva radi postavljanja komunalnih uređaja i instalacija od interesa za Općinu  i mještane Općinsko vijeće može odobriti zasnivanje služnosti za njihovo postavljanje bez naknade.

O zasnivanju služnosti u smislu odredbi ovog članka Općina i predlagatelj zaključuju ugovor.

 

Članak 34.

 

Pravo građenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu u vlasništvu Općine zasniva se ugovorom.

Odobrenje za zasnivanje i uvjete zasnivanja prava građenja utvrđuje se Odlukom Općinskog vijeća.

Pravo građenja osniva se uz određenu naknadu Općini.

Iznimno, pravo građenja može se osnovati bez naknade, ako se osniva u korist trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine.

 

Članak 35.

 

Založno pravo (hipoteka) na nekretninama u vlasništvu Općine može se dozvoliti samo ako je to u izravnom interesu za ostvarivanje funkcija Općine.

O zasnivanju založnog prava odlučuje Općinsko vijeće.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 36.

 

Na pitanja upravljanja poslovnim prostorima u vlasništvu Općine koja nisu regulirana posebnom Odlukom o davanju u zakup, primjenjivat će se odredbe ove Odluke.

Članak 37.

 

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Sutivan” .

 

Klasa:  021-01/13-01/0012

Urbroj:2104/08-01-01-13-0002

Sutivan,  22. studenoga  2013.     

 

                                 

                                                                                               Predsjednik

                                                                                              Općinskog vijeća

                                                                                              Matko Radolfi

 

 

 

Izrada izmjena PPU-a – obavijest

 REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SUTIVAN

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 350-01/13-01/0006

URBROJ: 2104/08-03/01-13-0003

Sutivan,  22. listopada 2013.

 

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br.76/07 i 90/11) Jedinstveni upravni odjel Općine Sutivan objavljuje slijedeću

 

OBAVIJEST O IZRADI CILJANIH  IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SUTIVAN

 

Obaviješćuje se javnost da je Općina Sutivan pristupila izradi slijedećeg dokumenta prostornog uređenja:

CILJANIH IZMJENA  I DOPUNAMA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SUTIVAN

O datumu, mjestu i vremenu održavanja javne  rasprave o ciljanim  Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Sutivan javnost će biti pravovremeno obaviještena putem sredstava javnog informiranja, te na web stranicama i oglasnoj ploči Općine Sutivan.

 

                                                                                   PROČELNIK

                                                                             JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

                                                                                Munevera Ursić, dipl.iur.

Izrada izmjena PPU-a – odluka

Na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br.76/07 i 90/11) i članka 32. Statuta Općine Sutivan („Službeni glasnik Općine Sutivan“ br.7/13, Općinsko vijeće Općine Sutivan, na svojoj redovnoj 6. sjednici, održanoj 18. listopada 2013. godine, donijelo je

 

 O D L U K U

o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sutivan

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se izrada ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sutivan u daljnjem tekstu: ciljane izmjene i dopune Prostornog plana.

 

Pravni osnov za izradu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana

 

Članak 2.

Pravni osnov za izradu i donošenje ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana su:

- članci 26. i 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07) i čl. 97. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 90/11)

 

Razlozi za izradu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana

 

Članak 3.

Razlozi za ciljane izmjene i dopune Prostornog plana proizlaze iz potrebe za izgradnjom četverorazredne škole i dječjeg vrtića. Potreban prostor bi se dobio rekonstrukcijom postojeće zgrade «Sokolane». Kako je taj prostor sada u zoni R6 športska i rekreacijska namjena, športski centar, potrebno ga je izdvojiti iz te zone i planirati u zoni mješovite namjene u kojoj je prema članku 9. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja općine Sutivan dozvoljena gradnja javnih i društvenih sadržaja (odgojnih, obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih i vjerskih).

 

 

Obuhvat ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana

 

Članak 4.

Područje obuhvata ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana obuhvaća područje «Sokolane» i crkvice Sv. Ivana, a označeno je u grafičkom prilogu.

Obuhvaćen je prostor površine cca 1965 M2.

Granica obuhvata Izmjena i dopuna Prostornog plana ucrtana je na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:5000 i sastavni je dio ove Odluke, a određena je prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, čl. 78., i Prostornom planu uređenja općine Sutivan („Službeni glasnik općine Sutivan“ br.7/06).

 

 

Ocjena stanja u obuhvatu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana

Članak 5.

Obuhvaćen je dio zone R6 športska i rekreacijska namjena, športski centar. Danas je na tom mjestu izgrađena, zapravo dograđena građevina nekadašnje « Sokolane» u kojoj je moguće održavati treninge balotaša ali ne i natjecanja zbog neodgovarajućeg prostora za gledatelje. Prostor nema dovolju osvjetljenost prirodnim svjetlom. Parcela  ima legalnu prometnicu propisane širine sa zapadne strane s koje je moguć pristup korisnicima kao i urgentnom prometu. Sa sjeverne strane pristup je također moguć postojećom važnom mjesnom prometnicom. S južne strane postojeće građevine crkva je Sv. Ivana iz sredine 17. stoljeća, nastala na položaju ranokršćanske crkve. Ovo područje ujedno je i arheološki lokalitet. S obzirom na konzervatorsku zaštitu prostora, neophodno je traženje njihovih posebnih uvjeta i ishođenje pozitivnog mišljenja na ciljane izmjene i dopune Prostornog plana.

 

 

Ciljevi i programska polazišta Prostornog plana

 

Članak 6.

Ciljevi i programska polazišta ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana obuhvaćaju:

-          Izdvajanje građevine Sokolane i pripadajuće parcele iz zone R6 – športska i rekreacijska namjena, športski centar u zonu mješovite namjene, kako bi planiranje škole i dječjeg vrtića bilo moguće;

-          Korigiranje pojedinih članaka Odredbi za provođenje plana koji se odnose na izgradnju vrtića i škola, kako bi se prilagodili postojećoj parceli na kojoj će se izgraditi vrtić i škola.

Popis potrebnih stručnih podloga

 

Članak 7.

Za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana ne predviđa se izrada posebnih stručnih podloga.

Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 8.

Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog planiranja propisane posebnim zakonom a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i osobe određene posebnim propisima.

Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga

Članak 9.

Za potrebe izrade ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana općina je osigurala propisane podloge u mjerilu 1:5000 i 1:25000 za opisani obuhvat.

 

 

Popis tijela i osoba koja daju zahtjeve za izradu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana te drugih sudionika u izradi plana

Članak 10.

Tijela i osobe određene posebnim propisima koji daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštivati u izradi Nacrta prijedloga ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana. Ista tijela će biti pozvana na javnu raspravu u postupku donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana.

 

Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka:

 

 

VODOVOD BRAČ

Mladena Vodanovića 23

21400  Supetar

 

MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Konzervatorski odjel u Splitu

Porinova 1

21000 Split

 

Rok za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana, odnosno pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana tijela i osoba određenih posebnim propisima 

Članak 11.

Rok izrade ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana iznosi 4,5 mjeseca od dana donošenja Odluke o izradi.

 

Rok provedbe pojedinih faza ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana

 

 

 

Faza izrade i donošenja

 

Nadležnost Rok
Utvrđivanje prijedloga Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općinski načelnik Listopad 2013.
Donošenje Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općinsko Vijeće Listopad 2013.
Objava Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana u službenom glasilu Nositelj izrade plana Listopad 2013.
Dostava Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana sudionicima u izradi i njihovi zahtjevi Nositelj izrade plana Listopad 2013.
Utvrđivanje Prijedloga ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana i upućivanje u postupak javne rasprave Općinski načelnik Studeni 2013.
Objava javne rasprave o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana u dnevnom tisku Nositelj izrade plana  Studeni 2013.
Javna rasprava Nositelj izrade plana,

Izrađivač plana

Prosinac 2013.
Izrada izvješća o javnoj raspravi Nositelj izrade plana i Izrađivač plana Prosinac 2013.
Utvrđivanje Konačnog prijedloga ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općinski načelnik Prosinac 2013.
Ishođenje mišljenja i suglasnosti Nositelj izrade plana Siječanj/Veljača 2014.
Donošenja ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općinsko Vijeće Veljača 2014.

 

 

Nositelj izrade dostavlja Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana tijelima i pravnim osobama određenim posebnim propisima i to samo onima čiji zahtjevi mogu biti od utjecaja na utvrđeni cilj izmjena i dopuna. Rok za dostavu zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana tijela i osoba određenih posebnim propisima iznosi 30 dana.

Javna rasprava traje 8 dana.

Rok za izradu Izvješća s javne rasprave je 15 dana od proteka roka za davanje primjedbi/prijedloga ili 15 dana od dana završetka javne rasprave.

Izrada nacrta konačnog prijedloga, koji se izrađuje paralelno s izradom Izviješća, 21 dan.

Rok za davanje mišljenja sudionika u raspravi o poštivanju zahtjeva iznosi 30 dana, nakon čega se utvrđuje konačni prijedlog ciljanih izmjena i dopuna plana.

 

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana

 

Članak 12.

Ovom Odlukom ne utvrđuje se zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana.

 

Izvori financiranja izrade ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana

Članak 13.

Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana osigurana su iz sredstava proračuna općine Sutivan.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja na Općinskom vijeću i objavit će se u Službenom glasniku općine Sutivan.

Klasa:                                                                             PREDSJEDNIK:

Ur. Broj:                                                                       Općinskog vijeća

U Sutivanu,                                                                      Matko Radolfi